Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vybrané kapitoly z dějin filosofie III

Vybrané kapitoly z dějin filosofie III

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z přednášek z předmětu Vybrané kapitoly z filosofie 1 na UHK dopněné z použité literatury (Tretera, Hlavinka, Kenny atd.). Práce představuje dějiny středověké filosofie a její nejvýznamnější představitele (Augustin, Akvinský, Vilém Occam, Duns Scotus, Böethius, Abélárd. Anselm z Canterbury a další).

Obsah

1.
Patristika
1.1.
Apologetika - Justin, Irenej, Origenes, Tertulián
1.2.
Dogmatika - koncily, Sv. Augustin, Böethius, Pseudodionýsios
2.
Scholastika
2.1.
Jan Scotus Eurigena
2.2.
Spor o univezálie
2.3.
Předvečer vrcholné scholistiky - Abélárd, Bernard z Clarvoix, Jan ze Salisbury, Charteská škola, Anselm z Canterbury
2.4.
Vrcholná scholastika - Albert Veliký Tomáš Akvinský, Bonaventura, Siger Brabantský
3.
Pozdní scholastika - 14. století
3.1.
Mistr Eckhart
3.2.
Jan Duns Scotus
3.3.
Vilém Occam

Úryvek

"• zhruba od 5. století do 15. století (tedy okolo 1000 let)
o přelomem je buď rozpad římského impéria (429) nebo uzavření poslední filosofické školy (529)
• rozšiřuje se křesťanství
• doba vzdělání, vědy (nikoli doma temna!)
• téma fídés a ratio
o téma rozumu a víry, víry a vědění
o Tertullianus (Tertulián)
 věřím, protože je to nesmyslné
o někdo vidí harmonii, spolupráci mezi rozumem a vírou
• filosofové jsou zároveň teology
• svět je rozumně uspořádaný, je poznatelný
• filosofie musela být „vypitvána“ z teologických spisů
• středověk znamená rozdělení na latinskou, arabskou a pravoslavnou část (z hlediska vědění), když se to začíná spojovat, tak končí středověk

Periodizace
• apoštolské období – 1. století – křesťanství se rozšiřuje
o pronikají prvky řecké kultury (helénizace křesťanství), malé křesťanské obce, neexistuje přísná provázanost, dogmata, vše se utváří
o Pavel z Tarsu
• patristika – 2. – 8. století (od pater – otec – proto učení otců)
o 2. – 3. století – apologetika
 obhajoba křesťanství, další šíření – střet s ostatními názory
 potřeba oslovovat i inteligenci, nejenom chudé vrstvy
 křesťané byli přesvědčeni o tom, že právě křesťanství je ta pravá filosofie – měli důkaz (Ježíše, který vstal z mrtvých)
 končí uznáním křesťanství jako náboženství Říma (313 Milánský edikt – zrovnoprávnění, uznání papežství – Silvestr I.)
o 4. – 6. století – dogmatika
 vytváření dogmat na koncilech – teze, o kterých se nepochybuje
o 6. – 8. století – systematika
 vytváření systému, objevuje se i filosofie
• scholastika – 9. – 15. století
o raná (9. – 11.) – spor o univerzálie, vliv jiných filosofií – arabská a židovská
o vrcholná (12. – 13.) – vytváření sum, znovuobjevování Aristotela, univerzity
o pozdní (14. – 15) – kryje se s renesancí, kritika Tomáše Akvinského, rozvíjí se v VB

Patristika
• 2. – 8. století
• dochází k některým změnám ve vnímání
o Bůh – člověk
 Bůh je všemocný stvořitel, který stvořil vše z ničeho
 boží vůle je nejdůležitější, člověk ji má plnit
 nejvyšší ctností je pokora
 člověk se může s Bohem spojit pomocí motlitby(Bůh není neosobní)
 Bůh je milostivý a spásný
 sjednocení s Ježíšem
o člověk-člověk
 všichni lidé jsou si rovni, láska mezi lidmi, sestry a bratři v Kristu
o člověk a svět
 důraz se přesunuje k posmrtnému životu – odvrat od světa (I Ježíš říká: Přemohl jsem svět)
 lineární pojetí času
• dělíme na apologetiku a dogmatiku + systematiku

Apologetika
• 2. – 3 . století
• obhajoby apologetů (j.č. – apologeta, mn.č. – apologeté)
• snaha získat do svých řad vzdělance
• probíhají změny uvnitř křesťanských obcí
o původně jsou demokratické, v čele stojí presbyteři a jejich pomocníci diakoni
 speciální místo mají charismatikové – proroci, zázračně uzdravovali
o roste bohatství, tudíž je potřeba zřídit úředníky – biskupové
 postupně zvyšovali svůj vliv až přemohli i presbytery
o dochází k celoříšské integraci do katolické (katholikos – obecný, celku se týkající), všeobjímající církve
• Konstantin I. 313 křesťanství legalizuje – do té doby jsou křesťané pronásledováni
Justin (106-166)
• přízvisko mučedník nebo filosof
• „křesťan v plášti filosofa“
• napsal dialog se Židem Trifonem
o probírá se různými filosofiemi
o ti, co jako Sokrates žili v pravdě, tak sice neznali úplnou pravdu a nebyli křesťané, ale Bůh je LOGOS, takže oni se svým rozumem podíleli na pravdě a mohli Boha nahlédnout
 žili podle zákona logu, takže také budou spaseni
o umožnil průnik staré filosofie do křesťanství
Irenej
• nejvýznamnější odpůrce gnose, pro nás zdroj vědění o gnosi
• „Skutečnou gnósí je učení dvanácti apoštolů“
Tertulián (Tertullianus)
• viděl protikladnost víry a rozumu, je pravda rozumu a pravda víry (ta se nachází v úplně jiné sféře, máme jí dat přednost)
o co mají společného Athény s Jeruzalémem? – byl proti vnášení filosofie do náboženství
o věřím, protože je to nesmyslné (Credo Quia Absurdum Est)
• měl docela vliv, psal trefně, vynikající řečník

Alexandrijská škola
• katechetická škola – měla za úkol bojovat proti gnosticismu
• vzniká tam ortodoxní gnose
o kladli důraz na poznání
• zakladatelem je Klémens Alexandrijský
o obhajoba filosofie – filosofie má své přirozené místo na cestě ke spáse
o filosofie nás učí ctnosti, je vychovatelkou – Bůh to tak chtěl, filosofie měla připravit pohany
o některá místa bible je nutné brát pouze obrazně
• Órigenés (185-254)
o byl také žákem Ammonia Sakka
o byl obžalován z hereze a byl vyobcován, jinde ho ale přijali
o vzal doslova výrok z Matoušova kázání, že když nám překáží nějaký úd. tak ho máme odříznout –vykastroval se
o předpokládá reinkarnaci – budeme se tak dlouho rodit, dokud bůh nebude ve všem
o i démoni mohou být spaseni (mohou dojít blaženosti)
o Písmo vykládá alegoricky
o negativní teologie – Bůh je vždycky víc, než co my známe, než co si dokážeme představit – vyjmenovává, co Bůh není
 Bůh je nepoznatelný
o používá slovo Logos pro Krista
o Bůh v sobě obsahuje ideje, které působí při stvoření světa
Sv. Jeroným
• překlad Bible do latiny (Vulgata)

Dogmatika
• 4. – 6. století
• vytváření pravidel

Kapadocká škola
• Řehořové (Řehoř z Nyssy a další)
• účastnili se koncilů

Koncily a vytváření dogmat
• probíhaly postupně"

Poznámka

Práce obsahuje naskenované úryvky z knih, které zabírají přibližně 3 stránky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse