Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Vybrané prvky násilí z pohledu ošetřovatelského managera - bakalářská práce

Vybrané prvky násilí z pohledu ošetřovatelského managera - bakalářská práce

Kategorie: Sociologie, Ošetřovatelství

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta, Olomouc

Charakteristika: Jedná se o práci, která na základě výzkumu zkoumá míru násilí v Nemocnici Vsetín, p.o., v jaké struktuře, v jakém rozsahu. Dále se autor zamýšlí nad tím, proč jsou lidé agresivní ve vztahu ke zdravotníkům, co je vede k útoku a kde se to zlo v lidech bere. Cílem práce bylo popsat znalosti a schopnosti ošetřovatelského personálu, porozumět konfliktu a nalézt jeho řešení. Záměrem bylo ověřit metody edukace, využít a zhodnotit ucelený program workshopů a školících akcí, zabývajících se násilím. Nalézt odpověď na otázku, jak ošetřovatelský personál vnímá organizační kulturu v nemocnici. Hlavním úkolem však bylo získat podklady pro případnou relevantní argumentaci k návrhům možných řešení. V práci jsou použita tato klíčová slova: Zlo, agresivita, násilí, hněv, mobbing, diskriminace, asertivita, sociální psychologie, lidská komunikace, vztahy, organizační kultura, work relations a edukace.

Obsah

1
Úvod
2
Teoretická část
2.1
Zlo, sociální deviace, agrese, násilí?
2.1.1
Zlo
2.1.2
Sociální deviace
2.1.2.1
Teorie kladoucí důraz na aktéra (devianta)
2.1.2.2
Situační teorie
2.1.2.3
Teorie konjuktivní
2.1.3
Agrese
2.1.3.1
Typy agrese
2.1.4
Násilí a souvislosti
2.1.5
Násilí – otázka pro psychiatry
2.1.5.1
Mezigenerační přenos náchylnosti k násilnému chování
2.1.5.2
Má násilí biologický substrát v mozku
2.1.5.3
Medikamentózní prevence násilného chování
2.1.5.4
Časná detekce a prevence násilí
2.2
Teorie agrese
2.2.1
Instinktivistické teorie
2.2.1.1
Freudova teorie agrese
2.2.1.2
Lorenzova teorie agrese
2.2.1.3
Behaviorismus a agrese
2.2.1.4
Agrese jako produkt sociálního učení
2.2.1.5
Frommovo pojetí agrese
2.3
Typy násilníka
2.3.1
Emocionálně reaktivní typ
2.3.2
Instrumentální typ
2.3.3
Nadměrně kontrolující typy
2.3.4
Typ mající potěšení z krutosti
2.3.5
Deviantní násilník
2.4
Existují typické oběti násilá
2.5
Oblasti násilí
2.5.1
Institucionalizované násilí
2.5.2
Násilí v rodině, domácí násilí
2.5.3
Násilí ve školách
2.5.4
Násilí na pracovišti
2.5.4.1
Strategie vyvyšování a ponižování
2.5.4.2
Mobbing, bossing – o co vlastně jde?
2.5.4.3
Nejčastější příčiny mobbingu
2.5.4.4
Fáze mobbingu
2.5.4.5
Jaké formy chování a postupy považujeme za mobbing?
2.5.4.6
Motivy na straně pachatelů
2.5.4.7
Pracovní trauma a škody jím způsobené
2.5.4.8
Bezpečná a nebezpečná kultura
2.6
Násilí ve zdravotnických zařízeních
2.6.1
Agresivita a násilí z pohledu ošetřovatelství
2.6.1.1
Pacient ve vztahu k sestře
2.6.1.2
Sestra ve vztahu k pacientovi
2.6.1.3
Vztah příbuzných pacienta a sestry
2.6.1.4
Vztahy cizích lidí – ošetřující personál
2.6.1.5
Vztah lékař – sestra a opačně
2.6.1.6
Vztah nadřízený - sestra a opačně
2.6.1.7
Vztahy sestra – sestra
2.6.1.8
Vztah sestra – podřízený
2.6.2
Jak se k násilí postavit?
2.6.2.1
Bezpečnost na pracovišti
2.6.2.2
Sběr informací a hodnocení rizika násilí na pracovišti
2.6.2.3
Intervence – podpora kultury nenásilí
3
Praktická část
3.1
Cíle práce
3.2
Metodika práce
3.2.1
„Úvodní“ dotazník
3.2.1.1
Organizace šetření
3.2.2
Výběr a identifikace členů týmu
3.2.3
Edukační program a standardizované dotazníky
3.2.3.1
O programu
3.2.3.2
Dotazníky
3.2.3.3
Organizace šetření
3.2.4
Organizace workshopu
3.2.4.1
Finance
3.2.4.2
Prostředí
3.2.4.3
Materiálové zabezpečení
3.2.4.4
Rámcový organizační plán
3.2.5
Náplň edukačního programu
3.2.6.
Evaluace
3.2.6.1
Metody hodnocení
3.2.4
Plán dalších aktivit
3.3
Výsledky šetření
3.3.1
Cíl 1
3.3.1.1
Sekce A – první část
3.3.1.2
Sekce A – druhá část
3.3.1.3
Sekce B – první část
3.3.1.4
Sekce B – druhá část
3.3.1.5
Sekce C
3.3.1.6
Komentář k výsledkům šetření
3.3.2
Cíl 2
3.3.3
Cíl 3
3.3.3.1
Pracoviště
3.3.3.2
Asertivita
3.3.3.3
Hněv
3.3.3.4
Úzkost
3.3.3.5
Stres
3.3.3.6
Oběti a agresoři
3.3.3.7
Komentář ke zjištěným výsledkům
4
Diskuse
5
Edukační program
5.1
Vyučovací blok 1: Co je násilí
5.1.1
Náplň bloku
5.1.2
Cíl bloku
5.1.3
Vyučovací jednotky
5.1.3.1
Vyučovací jednotka 1: Průzkum vlastních pracovních definicí násilí účastníků
5.1.3.2
Vyučovací jednotka 2: Tři hlavní východiska při definování násilí
5.1.3.3
Vyučovací jednotka 3: Když se násilí stává problémem
5.2
Vyučovací blok 2: Vysvětlení agrese
5.2.1
Náplň bloku
5.2.2
Cíl bloku
5.2.3
Vyučovací jednotky
5.2.3.1
Vyučovací jednotka 1: Tři základní psychologické teorie agrese
5.2.3.2
Přínos těchto vysvětlení pro praxi
5.3
Vyučovací blok 3: Cyklus napadení
5.3.1
Náplň bloku
5.3.2
Cíl bloku
5.3.3
Vyučovací jednotky
5.3.3.1
Vyučovací jednotka 1: Základní informace k cyklu napadení
5.3.3.2
Vyučovací jednotka 2: Cyklus napadení
5.3.3.3
Vyučovací jednotka 3: Testovací případ
5.4
Vyučovací blok 4: Spouštěcí faktory
5.4.1
Náplň bloku
5.4.2
Cíl bloku
5.4.3
Vyučovací jednotky
5.4.3.1
Nejčastější spouštěcí faktory
5.4.3.2
Minimalizace kritických bodů
5.5
Vyučovací blok 5: Postoje a přesvědčení, stres
5.5.1
Náplň bloku
5.5.2
Cíl bloku
5.5.3
Vyučovací jednotky
5.5.3.1
Vyučovací jednotka 1: Kdo se stává obětí útoku?
5.5.3.2
Vyučovací jednotka 2: Zdroje a účinky stresu
5.5.3.3
Vyučovací jednotka 3: Použití SAP
5.6
Evaluace
5.6.1
Relevantnost kurzu
5.6.2
Adekvátnost kurzu
5.6.3
Typ cvičení
5.6.4
Zabezpečení kurzu
6
Závěr
7
Literatura
8
Seznam tabulek a grafů
8.1
Tabulky
8.2
Grafy
9
Seznam obrázků a fotografií v textu
10
Seznam příloh

Úryvek

"1.2.3.3 Organizace šetření
Dvanácti vybraným účastníkům byla zaslána oficiální pozvánka (Příloha 17) ke dvoudennímu pobytu na workshopu s tématikou týkající se násilí na pracovišti. Při osobním rozhovoru byli požádání o spolupráci a souhlas s pořizováním fotografií, audiovizuálních záznamů; byla jim vysvětlena problematika, kterou se budeme zabývat a předáno 10 hodnotících dotazníků z Pracovního sešitu edukačního programu amerických autorů Rowetta a Breakwellové, který vydala PSYCHODIAGNOSTIKA Brno v roce 1993 [85]. Povolení reprodukovat tyto materiály v této závěrečné práci je možno nalézt v příloze (Příloha 18).
Po zodpovězení dotazníkových položek v „Odpověďovém“ listu, účastníci osobně materiály předali organizátorům.
Tyto byly vyhodnoceny dle skórovacího schématu, uvedeném v části IV. Pracovního sešitu, který detailně popisuje způsob, jakým se skóruje každé hodnocení. AMP profily poskytovaly velmi užitečné informace v průběhu workshopu.

3.2.1 Organizace workshopu

3.2.4.1 Finance

K zajištění dvoudenní akce bylo třeba zajistit dostatek finančních prostředků tak, aby účastníci byli zproštěni finanční spoluúčasti, mohli tuto akci považovat za společenskou příležitost k navázání neformálních pozitivních vztahů mimo svá pracoviště a napřeli své síly k řešení problematiky.
Byly osloveny některé z firem dodávající své zboží či služby do nemocnice a požádány o sponzorský dar. Tři z nich (Příloha 19) dokázaly finanční náklady pokrýt a workshop se tak mohl uskutečnit.

3.2.4.2 Prostředí
Na radu odborníků bylo zvoleno prostředí mimo nemocnici, aby tým nebyl rušen pracovním chvatem a mohl se tak lépe soustředit. Zvolili jsme horskou chatu „Vsacký Cáb“ nedaleko Vsetína a přitom v nádherném prostředí beskydských lesů.
Rovněž mikroklima bylo velmi důležité: uspořádání místnosti v případě potřeby do „podkovy“ či uzavřeného útvaru tak, aby lidé k sobě měli blíž a vytvořil se tak pocit naprosté intimity, diskrétnosti.
Občerstvení, mimo hlavní jídla, která vyžadovala úpravu stolů
a místnosti do podoby „rodinných obědů či večeří“, bylo servírováno formou bufetu; opět z důvodu nerušení obsluhujícím personálem.
Ubytování bylo zabezpečeno v nově, velmi úpravně rekonstruovaných pokojích s veškerým sociálním zázemím v počtu a skladbě dle přání účastníků."

Poznámka

Práce je doplněna o obrázky a grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8238
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse