Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Výstavba a veřejná správa, péče o zdravé životní podmínky, přírodní a kulturní dědictví, výstavba, informace a infrastruktura

Výstavba a veřejná správa, péče o zdravé životní podmínky, přírodní a kulturní dědictví, výstavba, informace a infrastruktura


Kategorie: Stavebnictví, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zabývají legislativním ukotvením vztahu výstavby a veřejné správy, péče o zdravé životní podmínky a přírodní i kulturní bohatství. Poslední třetina textu se pak věnuje právnímu rámci souvislostí výstavby, informací a infrastruktury, zejména infrastruktury dopravní. Zápisky jmenují relevantní zákonné předpisy, seznamují s jejich strukturou a obsahem a objasňují pojmy a principy činnosti spjaté s danou problematikou.

Obsah

1.
Výstavba a veřejná správa
1.1.
Postavení obce v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby
1.1.1.
Právní rámce
1.1.2.
Výkon veřejné správy – podvojný systém
1.1.3.
Působnost orgánů obcí ve věcech územního plánování a stavebního řádu
1.2.
Postavení kraje v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby
1.2.1.
Právní rámec
1.2.2.
Působnost krajů ve věcech územního plánování a stavebního řádu
1.3.
Ústřední správa a proces výstavby
1.3.1.
Ministerstvo pro místní rozvoj
1.3.2.
Ministerstvo obrany
1.3.3.
Působnost dalších ústředních správních orgánů
1.4.
Koncepce profesní samosprávy a její působnost, profesní samospráva a proces výstavby
1.4.1.
Profesní samospráva
1.4.2.
Hlavní úkoly profesních organizací
1.4.3.
Organizační struktura
1.4.4.
Právní předpisy vztahující se na výkon regulovaných povolání
2.
Výstavba a péče o zdravé životní podmínky
2.1.
Péče o zdraví a humánní hygiena
2.1.1.
Právní rámec
2.1.2.
Zákon o veřejném zdraví
2.1.3.
Zákon lázeňský
2.1.4.
Výkon státní správy ve věcech zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňský míst
2.2.
Veterinární hygiena
2.2.1.
Veterinární zákon
2.2.2.
Státní správa ve věcech veterinární péče
3.
Výstavba a péče o přírodní a krajinné bohatství
3.1.
Právní rámec
3.2.
Péče o životní prostředí a hodnocení vlivů na životní prostředí
3.2.1.
Zákon o životním prostředí
3.2.2.
Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí
3.3.
Péče o životní prostředí
3.3.1.
Zákon o ochraně přírody a krajiny
3.3.2.
Zákon o ochraně ovzduší
3.3.3.
Vodní zákon
3.3.4.
Lesní zákon
3.3.5.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
3.3.6.
Horní zákon
3.3.7.
Zákon o geologických pracích
3.3.8.
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
3.3.9.
Katastrální zákon
3.3.10.
Zákon o zeměměřičství
3.4.
Příklady správních řízení vedených podle uvedených předpisů
4.
Výstavba a péče o kulturní bohatství
4.1.
Péče o památky a ostatní součásti kulturního dědictví
4.1.1.
Právní rámec
4.1.2.
Zákon o státní památkové péči
4.1.3.
Kategorie kulturních památek a památkově chráněných území
4.1.4.
Ustanovení týkající se vlastníků, stavebníků a autorizovaných osob
4.1.5.
Povinnosti vlastníka kulturní památky
4.1.6.
Orgány a organizace památkové péče
4.1.7.
Ostatní kulturní dědictví
4.1.8.
Zákon o archivnictví a spisové službě
4.2.
Příklady správních řízení vedených podle zákona o státní památkové péči
5.
Výstavba a informace, informační systémy a státní statistika
5.1.
Právní rámec
5.2.
Informace a informační systémy
5.2.1.
Zákon o ochraně utajovaných skutečností
5.3.
Nakládání s informacemi a ochrana dat
5.3.1.
Zákon na ochranu osobních údajů
5.3.2.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
5.4.
Státní statistika
5.4.1.
Zákon o státní statistické službě
6.
Výstavba a infrastruktura
6.1.
Základní členění systému infrastruktury na subsystémy a jejich právní úprava
6.1.1.
Dopravní infrastruktura
6.1.2.
Technická infrastruktura
6.1.3.
Požární ochrana
6.1.4.
Bezpečnost práce a technických zařízení
6.2.
Vztah ke stavebnímu zákonu
6.2.1.
Speciální stavební úřady
7.
Výstavba a infrastruktura dopravní
7.1.
Doprava na pozemních komunikacích
7.1.1.
Zákon o pozemních komunikacích
7.1.2.
Výkon státní správy a státního dozoru
7.2.
Železniční doprava
7.2.1.
Zákon o drahách
7.2.2.
Výkon státní správy a státního dozoru
7.3.
Letecká doprava
7.3.1.
Zákon o civilním letectví
7.3.2.
Výkon státní správy a státního dozoru
7.4.
Vnitrozemská vodní doprava
7.4.1.
Zákon o vnitrozemské plavbě
7.4.2.
Výkon státní správy a státního dozoru
7.5.
Příklady správních řízení vedených podle uvedených předpisů

Úryvek

"(1) Výstavba a veřejná správa

 postavení obce v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního plánování a stavební řád)
 postavení kraje v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního plánování a stavební řád)
 ústřední správa a proces výstavby; ústřední správní orgány a jejich místo v procesu výstavby
 koncepce profesní samosprávy a její působnost; profesní samospráva a proces výstavby
 obecná správa a správní řízení

Postavení obce v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního plánování a stavební řád)

právní rámec
Zákon o obcích (obecní zřízení),
Zákon o hlavním městě Praze
Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Správní řád

výkon veřejné správy – podvojný systém:
a) státní správa – vykonávaná orgány státu nebo krajů, popř. orgány obcí v přenesené působnosti
b) územní samospráva (obecní a krajská) / profesní samospráva

> např. na úseku územního plánování:
a) výkon státní správy v přenesené působnosti = pořizovatelská činnost + rozhodování v některých správních řízení (vydání územních opatření)
b) samosprávný výkon = schvalování a vydávání UPD

působnost orgánů obcí ve věcech územního plánování a stavebního řádu

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností – v přenesené působnosti
1) pořizuje – územní a regulační plán pro území obce
- územně plánovací podklady
- na žádost obce ve svém správním obvodu: územní plán, regulační plán a úz. studii / vymezení zastavěného území
2) je dotčeným orgánem – v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů úz. plánování
- v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území

b) stavební úřad
1) vydává - územní rozhodnutí
- územní souhlas
2) poskytuje informace pro pořizování ÚPP a ÚPD

c) obecní úřad
- pokud nemá kvalifikační předpoklady k územně plánovací činnosti (není stavebním úřadem ani úřadem obce s rozšířenou působností), pouze poskytuje informace pro pořizování ÚPP a ÚPD

d) zastupitelstvo obce – v samostatné působnosti
- rozhoduje o pořízení územního a regulačního plánu, schvaluje jeho návrh
- vydává územní a regulační plán

e) rada obce (kde se rada nevolí > zastupitelstvo obce)
1) vydává vymezení zastavěného území
2) schvaluje žádost obce o vypracování ÚPP a ÚPD jinou obcí (s rozšířenou působností)
3) vydává územní opatření (o stavební uzávěře a asanaci území)
4) uplatňuje připomínky ZÚR a UP sousední obce

Pozn. pokud obec není schopná zajistit pořizovatelskou činnost (nemá kvalifikované odborníky), musí ji svěřit obci s rozšířenou působností > tak ale může dojít ke střetu zájmu, protože zaměstnanci přednostně hájí zájmy své mateřské obce"

Poznámka

Práce obsahuje drobnou tabulku. Důležité informace jsou tučně značeny. Text na některých místech odkazuje na materiály, které nejsou součástí práce. První tematické oblasti jsou podobným způsobem zpracovány v práci Výstavba a veřejná správa, péče o zdravé životní podmínky, přírodní a kulturní dědictví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24437
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse