Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Výzkum sociometrické struktury kolektivu učňů - bakalářská práce

Výzkum sociometrické struktury kolektivu učňů - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce mapuje pomocí sociometrického testu strukturu vztahů v kolektivu pěti učňů ze středního odborného učiliště. Teoretická část charakterizuje sociometrickou metodu a její předpoklady, vymezuje malou sociální skupinu a přibližuje sociometrické techniky, z nichž nejvíce prostoru věnuje sociometrickému testu a způsobům jeho vyhodnocení. Praktická část popisuje konstrukci testu pro vlastní výzkum, o jehož průběhu informuje, a předkládá vyhodnocení dat formou sociometrických matic a sociogramů. Závěrečná pasáž stručně diskutuje výhody a nevýhody sociometrie a její přínos pro pedagogickou praxi, jenž spatřuje v obohacení učitelova porozumění třídnímu kolektivu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Pojem sociometrie
2.2.
Charakteristika malé skupiny
2.3.
Sociometrické výzkumné metody
2.4.
Sociometrický test
2.5.
Postup při tvorbě sociometrického testu
2.6.
Zpracování sociometrických dat
2.7.
Zpracování sociometrických matic
2.8.
Grafické zpracování sociometrických dat
3.
Metody a praktické provedení
3.1.
Dotazník
3.2.
Provedení předvýzkumu
3.3.
Praktické provedení sociometrického šetření
4.
Vyhodnocení výsledku výzkumu
5.
Závěr vlastního výzkumu
6.
Přínos práce pro pedagogickou praxi
7.
Přílohy
7.1.
Vzor sociometrického dotazníku
7.2.
Vyplněné dotazníky

Úryvek

"2. Sociometrické výzkumné metody
Ve světové sociologické a sociálně psychologické literatuře je průkazná tendence redukovat komplex sociometrických výzkumných technik prakticky na jedinou techniku, totiž na vlastní sociometrický test. (Petrusek 1969, 100 až 104) Ovšem Moreno sám uvádí v různých textech různý počet sociometrických postupů. Kombinací tří přehledných sdělení lze pak obdržet deset technik, jež Moreno obvykle za specificky sociometrické sám pokládá:
1. test seznámení
2. sociometrický test
3. test rolí
4. test vzájemného působení
5. test spontánní
6. psychodrama
7. sociodrama
8. živé noviny
9. terapeutický film
10. obecné studium jednání in situ
Sociometrická analýza skupiny je podle Morena neredukovatelná na analýzu jediného faktoru, pluralita faktorů musí tedy být postižena pluralitou výzkumných postupů, jež pak lze klasifikovat podle typu faktoru, který dominantně postihují.
Sociometrický test je orientován k zjištění soustavy sociopreferenčních vztahů, testy spontánnosti k popisu funkce „faktoru spontánnosti“, test rolí, pří-padně sociodrama, k faktoru role.
Za sociometrické výzkumné techniky lze pokládat jen takové postupy, které jsou předmětně orientovány k postiţení sítě sociopreferenčních vztahů, a to bez ohledu na to, zda v centru pozornosti je struktura afektivních vztahů ve skupině nebo situovanost individua v tomto strukturálním rozměru.
Za sociometrické výzkumné techniky lze pokládat pouze ty postupy, kte-ré poskytují sociologicky a sociálně psychologicky interpretovaná data, jež je možno podrobit teoretickému rozboru, nikoli tedy terapeutické postupy, jejichţ výsledkem může být pouze neopakovatelný skupinový či individuální efekt, avšak ne soubor teoreticky relevantních dat. Ze sociologického hlediska koneč-ně nelze pokládat za sociologicky výzkumné techniky ty postupy, jejichž výsled-kem jsou data interpretovatelná pouze psychologicky.
Z hlediska vnitřní struktury sociometrické problematiky lze rozdělit soci-ometrické výzkumné postupy na techniky orientované primárně k popisu (deskriptivní techniky), tedy ke stanovení situace (diagnostika), a na techniky, je-jichž dominantním cílem je změna pozice individua ve skupinové situaci nebo restrukturování skupiny, změna její psychické, socioemociální atmosféry (tera-peutické postupy).

2.1. Sociometrický test
„V souboru sociometrických technik, pokud jsou používány sociology, ústřední místo zaujímá sociometrický test. Sociologická literatura věnovaná ostatním technikám je neobyčejně chudá, podrobnější popisy jsou obsaženy výhradně v pracích z psychologie, psychoterapie a velmi zřídka sociální psy-chologie. Daleko suverénnější převahu by bylo moţno demonstrovat v pracích specificky sociologických, které jsou předmětně orientovány k problematice ma-lých skupin. Také v sociální psychologii autoři zcela uvědoměle redukují socio-metrické techniky na sociometrický test. Je třeba si uvědomit, ţe pod pojmem sociometrický test dnes shrnujeme velké množství dosti podstatně odlišných výzkumných postojů, jež samy vyţadují speciální klasifikace.“ (Petrusek 1969, 105) Já jsem zvolila sociometrický test, neboť v rámci zjišťovaných skutečností jsem poloţila jednoduché otázky členům skupiny."

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce na Katedře didaktických technologií Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity.
Práce obsahu sociometrické matice, sociogramy a grafy, čistý text činí cca 19 stran.
Přílohy uvedené v desetinném obsahu o rozsahu 8 stran nejsou započítány do celkového rozsahu práce.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22547
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse