Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Význam díla Bernarda Bolzana v dějinách estetiky

Význam díla Bernarda Bolzana v dějinách estetiky

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Studie soustředící se na vliv Bernarda Bolzana v dějinách estetiky si klade trojí cíl. Chce upozornit na význam, který současná estetika Bolzanovu dílu přikládá, a přiblížit jeho estetické studie ve světle současných interpretací. Nakonec se pokouší zpochybnit převládající názor, že Bolzanovo dílo neovlivnilo podstatně vývoj filosofie a estetiky u nás. První část studie sleduje po historickém úvodu Bolzanovu cestu k estetice, jak se odrazila v jeho tvorbě, a věnuje pozornost práci O pojmu krásna. Druhá část obsahuje výklad jeho studie O dělení umění a snaží se vystopovat ohlas Bolzanovy estetiky ve 20. století.

Obsah

1.
Anotace
2.
Historický úvod
2.1.
Ocenění Bolzanova díla ve 20. století
2.2.
Proč nemělo Bolzanovo dílo za jeho života ohlas?
2.3.
Místo Bernarda Bolzana v dějinách novočeské kultury
2.3.1.
Vliv Bolzana na české myšlení a kulturu
2.3.2.
Vztahy se soudobými učenci
2.3.3.
Bolzano a Havlíček
2.3.4.
Bolzano v české katedrové filosofii
3.
Bolzanova cesta k estetice
3.1.
Exhorta Jak prospívá vyvinutý smysl pro krásu a vznešenost
3.2.
O pojmu směšného
3.3.
O nejlepším státě
3.4.
Co je filosofie?
3.5.
Faktory Bolzanova příklonu k estetice
4.
Bolzanova estetika
4.1.
O pojmu krásna
4.2.
Bolzanovo hodnocení estetického myšlení předchůdců
5.
Studie O pojmu krásna
5.1.
Odraz „pojmu o sobě“ v Bolzanově estetice
5.2.
Estetická recepce
5.3.
Přínos studie
6.
Studie O dělení umění
6.1.
Vztah mezi estetikou a teorií umění
6.2.
Vymezení uměleckého díla
6.3.
Bolzanovo dělení umění
6.4.
Myšlenky podstatné z hlediska estetiky 20. století
7.
Cesta k Bolzanově estetice
7.1.
Vývoj v hodnocení Bolzanova estetického odkazu
8.
Bolzano a estetika 20. století
8.1.
Styčné body mezi estetikou Bolzana a 20. století
9.
Závěr: další směry zkoumání
10.
Poznámky pod čarou

Úryvek

"BOLZANOVA CESTA K ESTETICE
Cesta B. Bolzana k estetice nebyla jednoduchá. Dílčím estetickým problémům však věnoval pozornost od počátku své pedagogické dráhy. V akademických kázáních často připomínal výchovnou sílu umění, především literatury.
Z našeho hlediska je pravděpodobně nejvýznamnější exhorta z roku 1818 s názvem Jak prospívá vyvinutý smysl pro krásu a vznešenost, ve které Bolzano staví krásu takřka na roveň hodnoty pro něj nejvyšší - mravnosti.
Pěstování smyslu pro krásu doporučuje autor ze tří důvodů: 1. Pozorování krásna zmnožuje lidské radosti. 2. Přispívá k upevnění mravnosti. 3. Napomáhá rozvoji našich rozumových schopností. Bolzano se při této příležitosti zabývá také specifikou vkusových soudů. Obdobně jako Kant je vysvětluje účelností bez účelu. "Nazýváme něco krásným, můžeme-li na tom poznat jakousi účelnost, avšak není při tom třeba, abychom si jasně uvědomili její důvod. Z toho plyne, že každý soud o kráse některého předmětu je vlastně soudem o jeho účelnosti."23)
Vkusové soudy se nezakládají - podle Bolzana - na "jasném poznání" důvodů libosti a proto je nazývá "úsudky spíše citovými". Zdůrazňuje však nezastupitelný význam tohoto "usuzování bez vědomého důvodu", který vyplývá především z jeho "ekonomičnosti". Vkusové soudy vznikají totiž rychle a bez velké námahy a přesto jimi postihujeme pravdu. Tento princip ekonomičnosti - jako jediný z uvedených estetických názorů - opakuje a dále rozvíjí i v estetických studiích ve 40. letech.
V témže roce napsal Bolzano také studii O pojmu směšného. Na existenci tohoto rukopisu upozornil jako první H. Bergmann a ve své průkopnické práci Filozofické dílo Bernarda Bolzana24) z něj podstatnou část publikoval. Smích je zde vysvětlován jako důsledek rychlého střídání příjemných a nepříjemných pocitů za předpokladu, že příjemné pocity převládají. Bergmann také zaznamenal až zarážející shodu mezi názorem B. Bolzana a psychiatra E. Heckera, který v knize Fyziologie a psychologie smíchu a komického z roku 1873, vysvětloval smích obdobně, a to jako "zápas pocitů", jako rychlé kolísání mezi radostí a smutkem. H. Fels pak v knize Bernard Bolzano shledává analogie mezi touto statí a studií O smíchu H. Bergsona.25)
Také v utopii O nejlepším státě si Bolzano všímá umění a jeho funkcí. Povinností dokonalého státu je vydávat a šířit knihy, nakupovat a vystavovat hodnotná umělecká díla, dbát na pěstování hudby a zpěvu. Bolzanův nejlepší stát tedy nelituje prostředků na uchovávání a rozšiřování uměleckých děl. Jiná je ovšem situace, jedná-li se o tvorbu uměleckých děl nových. Pouze výjimečná díla mohou opodstatnit to, že je někdo básníkem, malířem či sochařem z povolání. Ve většině případů by společnost měla uvolňovat umělce z všeobecné pracovní povinnosti pouze na dobu nutnou k vytvoření uměleckého díla. Extrémně nespravedlivý pak byl v hodnocení společenských funkcí divadla, které ze svého státu jednoduše vyloučil. Provozování dramat na jevišti označil za prohřešek proti dobrému vkusu. Naproti tomu značně vyzvedá význam mimouměleckého estetična. Je proti uniformitě, a to jak v oblékání, tak v bydlení. Oděvu, kromě funkce ochranné a mravní, přiznává i funkci estetickou: zvyšování půvabu a příjemnosti zevnějšku. Právě tak zdůrazňuje i důležitost kultury bydlení, která ovšem nesmí hraničit s přepychem.26)
I když Bolzano nepopíral význam krásy a umění, neopomněl nikdy dodat, že jejich hlavní úlohou je sloužit především rozumu a mravnosti. Vůči stále se zvyšujícímu významu, který byl estetice přikládán ve filozofických systémech Kanta, Hegela a Herbarta, zaujímá ještě ve studii Co je filozofie? z roku 1839 velmi kritické stanovisko:
"Více zaráží, že estetika, věda, která může ještě méně než filozofie dějin přispět k tomu, abychom se stali moudřejšími a lepšími, v poslední době z více stran vydávána je za podstatnou součást filozofického systému. Však ani tento jen není nevysvětlitelný. Záliba v trojicích (trichotomii) má nepochybně největší podíl na tom, že v naší přirozenosti předpokládají tři podstatně odlišné síly, totiž síla myšlení, síla vůle a konečně síla citu či pociťování. Protože jsme se v systému filozofie setkali s vědou, které zkoumá zákony myšlení (logikou) a s vědou, která uděluje zákony vůli (etika spolu s právní větou atd.) zdálo se nám, že by systém nebyl zcela dokonalý, kdyby neexistovala také věda, která popisuje, podle jakých zákonů pociťujeme nebo cítíme. Tuto úlohu zdála se splňovat estetika. A čeho bylo potřeba víc, aby byla ihned i ona prohlášena za podstatnou složku filozofie? A což teprve ti, kterí jsou s Herbartem přesvědčeni, že estetika neobsahuje pouze pojmy krásného a vznešeného a jiné podobné pojmy, jež v ní dosud byly zkoumány, ale i pojmy mravně dobrého a právně správného, a že zahrnuje tedy vše, co dosud se vykládalo jen v etice a právní vědě?"27)"

Poznámka

Součástí práce jsou poznámky pod čarou čítající cca 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22406
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse