Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Vzdělávání rodičů: Klub rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí

Vzdělávání rodičů: Klub rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Rodičovství je považováno za jednu z nejdůležitějších rolí, kterou člověk ve svém životě zastává, a přesto je běžným jevem, že právě na tuto roli je jedinec jen minimálně připravován a vzděláván. Mnoho lidí se domnívá, že rodičovství je lidem dané, že je pudové a každý člověk tak již předem ví, jak se má v roli rodiče chovat. Vždyť děvčátka si odmalička hrají s panenkami a chlapci preferují hry, ve kterých soutěží s ostatními nebo bojují. Základní biologická podmíněnost rodičovství samozřejmě existuje, i když u mnoha budoucích matek a otců je stejně jako ostatní pudové jednání obrušována současnou civilizací, která nás v mnohém od pudového jednání již nevratně vzdálila. Nejvíce povědomí o roli rodičů získává již malé dítě prostřednictvím socializace, pozorováním vlastních rodičů a jiných blízkých osob.
Dalším, kdo člověka připravuje na budoucí rodičovství, jsou vzdělávací instituce. Zejména základní škola, protože, jak si můžeme všimnout, na středním vzdělávacím stupni již žádná příprava na rodičovství vyučována není. Děti jsou na základní škole připravovány na rodičovství, které je jim (ve většině případů, vycházíme-li se současných statistik) vzdáleno asi 11 let.
Dnešní rodiče mají přístup k nabídce rodičovského vzdělávání vedeného nejen státními vzdělávacími a zdravotnickými institucemi, ale také různými neziskovými organizacemi. Rodiče k tomuto vzdělávání přistupují dobrovolně na základě svých potřeb a zájmů.
Nejbohatší nabídka vzdělávání rodičů se nachází v oblasti přípravy na narození potomka. Různé předporodní kurzy, zahrnující nejen cvičení maminek, ale i informace o vývoji dítěte, stravování v těhotenství, porodu a péči o kojence, jsou poměrně snadno dostupné jak z hlediska místa, tak finančně. Druhou sférou rodičovského vzdělávání, která je poměrně dobře pokryta je vzdělávání rodičů handicapovaných dětí, mentálně a fyzicky postižených. Zde je nabídka zaměřená na péči o dítě, rehabilitaci a duševní i tělesný rozvoj. Vystupují zde zejména sociální a zdravotní instituce ve státním i nestátním sektoru.
Nabídka rodičovského vzdělávání umožňuje rodičům připravit se na narození potomka a seznámit se s péčí o něj v raném stádiu vývoje, dále pečuje o rodiny, do nichž se narodilo handicapované dítě. Rodičovské vzdělávání a pomoc s výchovou rodičům zdravých dětí, nebo dětí, s méně stigmatizující poruchou (např. porucha učení, lehká mozková dysfunkce apod.) je zatím dostupné jen omezeně.
Má práce se věnuje vzdělávání rodičů dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí a dětí neklidných. Tyto dvě poruchy neohrožují přímo život dítěte, ale spíše jeho sociální uplatnění. Ztěžují mu navazování sociálních kontaktů s vrstevníky a mnohdy narušují i vazbu na mateřskou osobu. Dítě má obtíže ve vzdělávání a stupeň dosaženého vzdělání málokdy odpovídá skutečné inteligenci dítěte. Tyto děti častěji sklouzávají do různých závislostí a patologického chování. Z prací odborníků na lehkou mozkovou dysfunkci a neklid vyplývá, že se patrně mnohým negativním následkům dá předcházet správně vedenou rodinnou výchovou. Výchova dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí a neklidem má svá specifika, zvláštní potřeby a postupy. Má-li rodič možnost se v nich vzdělávat, může své dítě správně vést a ovlivnit tak průběh onemocnění svého dítěte. U dětí neklidných dokonce lze neklid odstranit docela. Pro rodiče ovšem neexistuje mnoho možností, kde se těmto výchovným postupům naučit.
Teoretickou část své práce uvozuji krátkým pohledem na vzdělávání rodičů v kontextu vzdělávání dospělých. Teoretická část pokračuje základními charakteristikami lehké mozkové dysfunkce. Věnuji se popisu jejích prozatím málo objasněných příčin, základním symptomům i problémům, které se k lehké mozkové dysfunkci mohou přidružit.
Zvláštností mé práce je odlišování neklidu – získané hyperaktivity od hyperaktivity vrozené, která je jednou ze tří základních charakteristik lehké mozkové dysfunkce. Odlišování vrozené a získané hyperaktivity není v současné době časté ani v odborné literatuře, jde o trend spojený s osobou doktorky Jiřiny Prekopové, původem Češky žijící v Německu. Doktorka Jiřina Prekopová odlišila získanou hyperaktivitu – neklid od hyperaktivity vrozené a popularizovala tento problém v mnoha svých pracích (např. Neklidné dítě, Malý tyran apod.). Uvádí, že zdrojem získané hyperaktivity je duševní zranění, nebo stres, kterému je dítě vystaveno v určitém citlivém období svého vývoje. Následkem duševního zranění, nebo stresu je získaná hyperaktivita – neklid. Neklid je podle názoru doktorky Prekopové odstranitelný, budou-li rodiče své dítě správně vést a uplatňovat na něj určité výchovné postupy. Ačkoliv tématu neklidu nebyla ještě věnována širší vědecká pozornost, závěry paní doktorky Prekopové vycházejí z mnohaleté praxe je třeba je brát v problematice hyperaktivity na zřetel, a proto jí věnuji třetí kapitolu teoretické části. V následující krátké kapitole neopomíjím ani diagnostiku lehké mozkové dysfunkce a neklidu a možnosti jejich léčby.
Další část práce je tvořena kapitolou o výchově dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí a dětí neklidných. Mnoho výchovných postupů, které uvedu, je totožných se základními pravidly výchovy všech dětí. Uvádím je proto, že pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí nebo neklidem mají určitá specifika a drobné obměny, kterými se budu též zaobírat.
Závěrečnou kapitolu teoretické části tvoří krátký popis Centra pro rodinu a sociální péči, které je zastřešující institucí Klubu rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí a úvod do problematiky tohoto Klubu.
Empirická část mé práce si klade za cíl zodpovědět, jak pomáhá Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí řešit rodičům problémy spojené s každodenní výchovou dítěte s lehkou mozkovou dysfunkcí nebo neklidného. Kvalitativní výzkum pomocí rozhovoru jsem provedla na vybraném vzorku rodičů, kteří se v minulosti účastnili pravidelných klubových setkání. Empirická část obsahuje metodologii a interpretaci získaných dat. S příkladem rozhovoru je možno se seznámit v příloze práce.

Poznámka: Diplomová práce byla vedoucím hodnocena za A.

Obsah

OBSAH

1.
ÚVOD
2.
TEORETICKÁ ČÁST
2.1.
Rodičovské vzdělávání v kontextu vzdělávání dospělých
2.2.
Lehká mozková dysfunkce
2.2.1.
Příčiny LMD
2.2.2.
Symptomy LMD
2.3.
Získaní hyperaktivita – neklid
2.3.1.
Příčiny neklidu
2.4.
Diagnostika a léčba LMD a neklidu
2.5.
Problematika výchovy dětí s LMD a neklidných
2.5.1.
Předcházení neklidu u dětí v kojeneckém a batolecím věku
2.5.2.
Rodinná výchova dítěte s LMD a neklidného
2.5.3.
Pomoc rodičům dětí s LMD
2.6.
Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí
2.6.1.
Centrum pro rodinu a sociální péči
2.6.2.
Klub rodičů a přátel hyperaktivních a neklidných dětí
3.
PRAKTICKÁ ČÁST
3.1.
Metodologie
3.2.
Analýza dat
3.2.1
Rodič před návštěvou skupiny
3.2.2
Rodič v průběhu skupiny
3.2.3.
Rodič po návštěvě skupiny
4.
ZÁVĚR
Seznam literatury
Seznam příloh

Úryvek

"Nejbohatší nabídka vzdělávání rodičů se nachází v oblasti přípravy na narození potomka. Různé předporodní kurzy, zahrnující nejen cvičení maminek, ale i informace o vývoji dítěte, stravování v těhotenství, porodu a péči o kojence, jsou poměrně snadno dostupné jak z hlediska místa, tak finančně. Druhou sférou rodičovského vzdělávání, která je poměrně dobře pokryta je vzdělávání rodičů handicapovaných dětí, mentálně a fyzicky postižených. Zde je nabídka zaměřená na péči o dítě, rehabilitaci a duševní i tělesný rozvoj. Vystupují zde zejména sociální a zdravotní instituce ve státním i nestátním sektoru.
Nabídka rodičovského vzdělávání umožňuje rodičům připravit se na narození potomka a seznámit se s péčí o něj v raném stádiu vývoje, dále pečuje o rodiny, do nichž se narodilo handicapované dítě. Rodičovské vzdělávání a pomoc s výchovou rodičům zdravých dětí, nebo dětí, s méně stigmatizující poruchou (např. porucha učení, lehká mozková dysfunkce apod.) je zatím dostupné jen omezeně.
Má práce se věnuje vzdělávání rodičů dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí a dětí neklidných. Tyto dvě poruchy neohrožují přímo život dítěte, ale spíše jeho sociální uplatnění. Ztěžují mu navazování sociálních kontaktů s vrstevníky a mnohdy narušují i vazbu na mateřskou osobu. Dítě má obtíže ve vzdělávání a stupeň dosaženého vzdělání málokdy odpovídá skutečné inteligenci dítěte. Tyto děti častěji sklouzávají do různých závislostí a patologického chování. Z prací odborníků na lehkou mozkovou dysfunkci a neklid vyplývá, že se patrně mnohým negativním následkům dá předcházet správně vedenou rodinnou výchovou. Výchova dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí a neklidem má svá specifika, zvláštní potřeby a postupy. Má-li rodič možnost se v nich vzdělávat, může své dítě správně vést a ovlivnit tak průběh onemocnění svého dítěte. U dětí neklidných dokonce lze neklid odstranit docela. Pro rodiče ovšem neexistuje mnoho možností, kde se těmto výchovným postupům naučit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30683
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse