Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zahraniční spolupráce v oblasti kultury, autorské právo

Zahraniční spolupráce v oblasti kultury, autorské právoKategorie: Veřejná ekonomika, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují tématu zahraniční spolupráce v oblasti kultury a autorského práva.

Obsah

1.
Zahraniční spolupráce v oblasti kultury
1.1.
Aspekty evropských kulturních politik
1.2.
Priority kulturních politik
1.3.
Bilaterární smlouvy v kultuře
2.
Autorské právo v kultuře
2.1.
Autorský zákon
2.2.
Kolektivní správa
2.3.
Ochranné svazy autorské

Úryvek

"Zahraniční spolupráce v oblasti kultury, autorské právo
Aspekty evropských kulturních politik
 kulturní diverzity, konflikt a pluralismus
 kulturní politika a kulturní dědictví
 kulturní diverzita
 shrnutí kulturně-politických témat
 nové formy mezinárodní kulturní spolupráce
 péče o národní kulturní dědictví
 stimulace zaměstnanosti v kulturním sektoru
 vztah mezi kulturou a médii
 rovnoprávnost v kultuře
 umělecké vzdělání
 kulturní průmysl

Priority kulturních politik
 obhajoba národní kulturní identity
 propagace národní kultury v zahraničí
 podpora kultury národnostních menšin v zahraničí
 decentralizace správy záležitostí kultury
 obrana svobody umělecké tvorby a šíření výtvorů
 podpora svobodné účasti na kulturním životě
 zvýšení diverzity a plurality kultury i kulturního života

Bilaterální smlouvy v kultuře
- typy smluv:
- prezidentské - k jejichž ratifikaci prezidentem republiky je třeba souhlasu obou komor Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu
- vládní - které nepodléhají ratifikaci a nevyžadují souhlas Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu, jejichž sjednávání a schvalování přenesl prezident republiky na vládu a které upravují otázky přesahující rámec působnosti ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády
- resortní - které nepodléhají ratifikaci a nevyžadují souhlas Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu, jejichž sjednávání a schvalování přenesl prezident republiky na člena vlády a které svým významem nepřesahují rámec působnosti ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády
- kulturní dohody
- prováděcí dokumenty ke kulturním dohodám
- jiné mezinárodní smlouvy
- v ČR přibližně 90 kulturních dohod a jiných mezinárodních smluv v oblasti kultury

V oblasti působnosti resortu kultury se sjednávají především tzv. kulturní dohody (Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy apod.), které jsou vládní povahy a jsou základním rámcem pro uskutečňování spolupráce v oblasti působnosti resortu kultury a školství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514db5eea7a47.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zahranicni_spoluprace_v_oblasti_kultury.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse