Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy organizace a činnosti veřejné správy - vypracované otázky

Základy organizace a činnosti veřejné správy - vypracované otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky ze základů organizace a činnosti veřejné správy. Informují o správě soukromé i veřejné, tedy o státní správě i samosprávě. Zabývají se jejich předpisy a prameny, jejich členěním, organizací a také se věnují jejich působnostem a pravomocím. V závěrečných kapitolách seznamují s problematikou obcí, krajů a s některými jejich úřady.

Obsah

1.
Veřejná správa, správa soukromá, samospráva
1.1
Správa
1.1.1
Veřejná
1.1.1.1
Státní správa
1.1.1.2
Samospráva
1.1.2
Soukromá
1.2
Právní zakotvení a garance veřejné správy a samosprávy v ČR
2.
Státní správa
2.1
Normotvorná pravomoc orgánů státní správy
2.2
Právní úprava státní správy
3.
Výkon státní správy a samosprávy v ČR
3.1
Výkon státní správy
3.1.1
Specializované orgány výkonu státní správy
3.2
Výkon samosprávy
4.
Správní právo a věda správního práva
4.1
Správní právo – typologické zařazení
4.2
K obecné charakteristice správního práva
4.3
Vztah správního práva s ostatními právními normami
4.4
Věda správního práva
4.5
Členění správního práva
4.6
Prameny správního práva
4.6.1
Primární – originální
4.6.2
Sekundární – derivativní
5.
Právní předpisy územně samosprávných celků – obce, kraje
5.1
Právní předpisy na úrovni obce
5.2
Právní předpisy na úrovni kraje
5.3
Právní předpisy na úrovni republikové
6.
Hlavní město Praha, statutární města, publikace
6.1
Zákon o hlavním městě Praze
6.1.1
Obecná ustanovení
6.1.2
Výkon samostatné působnosti
6.1.3
K sankčnímu ustanovení zákona č. 131/2000 Sb.
6.1.4
Otázka ekonomického prvku
6.1.5
K normotvorné činnosti hl. m. Prahy
6.1.6
K vymezení orgánů hl. m. Prahy
6.2
Statutární město
7.
Právní předpisy na úrovni samosprávy
7.1
Retroaktivita
8.
Vymezení pojmů správního práva
8.1
Správní uvážení
8.2
Neurčité právní pojmy
8.3
Aplikace práva
8.4
Individuální právní akt – rozhodnutí
9.
Působnost právních norem (PN)
9.1
Platnost PN
9.2
Účinnost PN
9.3
Konec účinnosti PN
9.4
Obsolentní právní normy
9.5
Retroaktivita PN
9.6
Obecné a speciální PN
10.
Organizace veřejné správy
10.1
Organizace veřejné správy
10.1.1
Předpisy
10.1.2
Působnost orgánů
10.1.3
Pravomoc orgánů
11.
Správní úřad a projev jeho činnosti navenek
11.1
K vymezení pravomoci a kompetenci v obecné rovině práva
11.2
Pojetí správního úřadu
11.3
Formy realizace státní správy
11.4
Normativní správní akty
11.5
Individuální správní akty
11.6
Jiné úkoly správních orgánů
12.
Obec jako veřejnoprávní korporace
13.
Kraj jako vyšší územně samosprávný celek
14.
Obce a kraj – výkon státní správy
15.
Obecní úřad, pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností
15.1
Právní zakotvení
16.
Právní záruky zákonnosti ve veřejné správně

Úryvek

"11.) HL. M. PRAHA, STATUTÁRNÍ MĚSTA, PUBLIKACE
(A)
ZÁKON O HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE – zákon č. 131/2000 Sb.
OBECNÉ USTANOVENÍ, VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY, ČLENĚNÍ HL. M. PRAHY, ORGÁNY HL. M. PRAHY, OTÁZKA OBČANSTVÍ, SANKČNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA, HOSPODAŘENÍ S ROZPOČTEM

Doc. JUDr. Mag. iur. Konstantinos Mangos Chatzigianis DrSc. (VŠAP PRAHA)

OBECNÁ USTANOVENÍ
Stejně jako ostatní obce, je i hl.m. Praha definována 3 prvky, tj. území, obyvatelstvo a ekonomický potenciál. Na rozdíl od ostatních obcí však zákon tomuto městu přiznává statut hlavního města ČR, zároveň mu přiznává statut obce a upravuje postavení jejich městských částí, mimo to však i statut kraje, ale považuje se, stejně jako ostatní obce, za právnickou osobu, resp. veřejnoprávní korporaci.
Hl. m. Praha vykonává činnost v rámci samosprávné a delegované působnosti. Nejvyšším orgánem výkonu samosprávné působnosti je zastupitelstvo hl. m. Prahy (jako celku), dalšími orgány jsou primátor hl. m. Prahy, rada, zvláštní orgány a městská policie (blíže viz k vymezení orgánů hl. m. Prahy). Samostatnou působnost vykonává město jak na území hl. m. Prahy, tak i na území městských částí, přičemž území městských částí a jejich pravomoci upravuje obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy. Při výkonu své činnosti vystupují městské části svým jménem a na svou odpovědnost. Pravomoci městských částí upravuje jak obecně závazná vyhláška, další zákony, tak samozřejmě i zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze.
Občanem hl. m. Prahy je fyzická osoba se státním občanstvím ČR, přihlášená k trvalému pobytu v některé z městských částí Prahy. Občan, který dovršil věku 18 let, nabývá aktivní i pasivní volební právo do zastupitelstev městských částí; hlasování v místním referendu, vznášet připomínky a dotazy, podněty k orgánům hl. m., případně jeho městským částem. Některá oprávnění má i osoba, která vlastní nemovitý majetek na území hlavního města Prahy. Jak hlavní město, tak i jeho městské části mohou mít znak, vlajku, případně razítko, přičemž stejná úprava platí ve vztahu k městským částem a číslování budov. v městských částech.
Stejně jako hl. m. Praha i městské části vykonávají samostatnou působnost a delegovanou působnost, která spočívá ve výkonu všech záležitostí, které jsou v zájmu města a v zájmu občanů a pokud tyto záležitosti nejsou zvláštním zákonem svěřeny výkonu přenesené působnosti.

VÝKON SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI
a) Životní prostředí
b) Kultura
c) Veřejný pořádek
d) Zdraví

Zákon vymezuje, ve kterých věcech samostatné působnosti Praha zasahuje a které připadnou do výkonu samostatné působnosti městských částí. Městské části mohou spolupracovat s jinými obcemi, případně kraji, a to i na mezinárodní úrovni.

Praha vykonává přenesenou působnost pouze v mezích, které stanoví zvláštní zákon. Orgány hl.m. Prahy přenesenou působnost vykonávají jednak v rozsahu, který byl svěřen orgánům krajů, v rozsahu orgánů obcí, v rozsahu orgánů obcí s pověřeným obecním úřadem, v rozsahu orgánů obcí s rozšířenou působností. Zastřešuje veškerý výkon obcí.
Výkon činnosti, ať samostatné či přenesené působnosti je podobný jako u obcí, tj. k výkonu přenesené působnosti musí být Praha výslovně zmocněna zákonem, řídí se zákonem a dalšími prováděcími předpisy, nařízeními vlády a směrnicemi."

Poznámka

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, předmět Základy organizace a činnosti veřejné správy.
Rozsah jednotlivých otázek je 0,5 - 4 strany. Poslední otázka je vypracovaná pouze zčásti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20276
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse