Základy psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce přehledným způsobem pojednává o základech psychologie, psychologických směrech a vybraných tématech této disciplíny. Obsahuje informace přejaté z odborné literatury.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Definice a předmět psychologie
1.2.
Teorie psychiky
1.3.
Metodologie a metody psychologie
1.4.
Vývoj psychologie
1.5.
Současnost psychologie
2.
Popis psychických jevů
2.1.
Roztřídění psychických jevů
2.2.
Psychické jevy
2.3.
Psychické stavy
2.4.
Psychické vlastnosti osobnosti
2.5.
Dílčí psychické předpoklady
3.
Problematika stresu
3.1.
Terminologie
3.2.
Všeobecný adaptační syndrom
3.3.
Zvládání stresu
4.
Psychopatologie
4.1.
Poruchy vnímání
4.2.
Poruchy pozornosti
4.3.
Poruchy paměti
4.4.
Poruchy myšlení
4.5.
Poruchy řeči
4.6.
Poruchy inteligence
4.7.
Poruchy půdů
4.8.
Poruchy emotivity
4.9.
Poruchy vůle
4.10.
Poruchy jednání
4.11.
Poruchy vědomí
4.12.
Poruchy osobnosti
5.
Literatura

Úryvek

"2.4.2.1 Hippokratova psychologická typologie
Dělí lidi podle převahy tělesných šťáv (krve, hlenu, žluté žluči a černé žluči), později byla upravena a upřesněna Galénem. Cholerik je rychlý, mrzutý a podrážděný, vznětlivý, im-pulzivní, pořádkumilovný, neústupný, chamtivý. Melancholik je pomalý, smutný, bere vše váž-ně, vždy nachází nějaké důvody ke znepokojení, vztahuje nepříjemné věci ke své osobě. Fleg-matik je pomalý, má sklon k nečinnosti, tendenci soustředit se jen na nasycení a spánek, je roz-vážný, stálý, snášenlivý, přemýšlivý, vyrovnaný. Sangvinik je rychlý, veselý, bezstarostný, plný naděje, žije pro daný okamžik, nemyslí na budoucnost.

2.4.2.2 Pavlovova temperamentová typologie
Je odvozená z pokusů na psech, založená na měření síly, rychlosti a vyrovnanosti ner-vových procesů. Rozpracovává Galénovu typologii v kombinaci s rychlostí emočního prožívá-ní. Melancholikovi (podle Pavlova slabý typ) odpovídá silné citové prožívání a pomalá proměnlivost emocí, cholerikovi (typ silný, nevyrovnaný) silné a rychlá, flegmatikovi (typ silný, vyrovnaný, nepohyblivý) slabé a pomalá a sangvinikovi (typ silný, vyrovnaný a pohyblivý) slabé a rychlá.

Ivan Petrovič Pavlov (1849 - 1936)
Ruský lékař a fyziolog, který objevil podmíněné a nepodmíněné reflexy a studoval funkce vyšší nervové činnosti. Odmítal dualistické pojetí duševního a tělesného. Autor hypotézy o první a druhé signální nervové soustavě. Nobelovu cenu v roce 1904 obdržel za výsledky výzkumu v oboru fyziologie trávení.

2.4.2.3 Kretschmerova typologie
Rozlišuje temperamentový typ schizotymní (uzavřenost, přecitlivělost, chladnost, těžká přizpůsobivost, riziko onemocnění schizofrenií – tělesně astenický typ), cyklotymní (zdů-raznění břišních partií, dobrá schopnost sociálního kontaktu, kolísání nálady, sklon k manio-depresivitě – tělesně pyknický typ) a viskózní (klidný, pohodlný, s nedostatkem kreativity a fantazie, zvýšené riziko organického poškození mozku – tělesně atletický typ).

Ernst Kretschmer [krečmer] (1888 - 1964)
Německý psychiatr. Zabýval se léčbou psychiky válkou postižených osob. Z díla: Stavba těla a charakter.

2.4.2.4 Jungova typologie
Je vytvořená na základech polarity introverze – extraverze (zaměření dovnitř a nave-nek) a členění podle čtyř psychických funkcí: myšlení, cítění, vnímání a intuice. Ve vzájemném spojení s polaritou tak rozlišuje osm základních typů (např. introvertně citový, extraverně cito-vý, introvertně myslivý atd.

2.4.2.5 Schindlerova typologie
Je založena na sociálně psychologickém postavení jedinců v malé skupině. V postavení alfa se nacházejí tzv. hvězdy, které oslňují a jsou obdivovány a napodobovány, v postavení beta se nacházejí jedinci rozvážnější, jakoby v pozici staršího bratra, v určité míře mohou být kritizováni, v postavení gama se nachází převážná většina členů skupiny, v postavení omega se nachází černá ovce, obětní beránek.

Existují i další typologie osobnosti.

2.4.3 Schopnosti
Schopnosti jsou psychofyzické dispozice (podmínky) k výkonu. Na výkon má vliv intelekt, smysly, neintelektové faktory (nálada, únava, motivace), instrumentální struktury (učením získané dovednosti) a vnější podmínky. Vysokou úroveň schopností nazýváme nadání (umožňuje nadprůměrné výkony), talent (umožňuje vynikající výsledky) a genialita (umožňuje vytvořit vrcholná díla).
Schopnosti nejsou vrozené, ale vznikají a rozvíjejí se na základě vrozených vloh.

2.4.3.1 Inteligence
Inteligence je schopnost účinně a rychle řešit na základě vlastní rozvahy obtížné nebo nové situace a problémy, nacházet podstatné prvky a jejich souvislosti. Psychologové zabývají-cí se touto tematikou podrobněji dospěli k definování inteligence abstraktní, mechanické (praktické), sociální, emoční a morální.
Abstraktní inteligence je právě onou inteligencí vyjádřitelnou IQ a měřitelnou tak populárními testy. Jde o inteligenci známou více než sto let. Jedním z prvních použití IQ testů bylo testování vojáků při rozhodování o podobě jejich služby v armádě. Dnes se tyto testy po-užívají při obsazování pracovních pozic ve firmách, při hodnocení studijních předpokladů mládeže a podobně.
Vyhodnocený test abstraktní inteligence prozrazuje mnoho o schopnosti řešit abstraktní problémy, ale nic více. Povšimněte si, že testy IQ mají jediné správné řešení a jasně zformulo-vané zadání. Připomínají tak příklady z matematiky i s ověřováním správnosti výsledku zkouš-kou.
Mechanická (praktická) inteligence spočívá ve schopnosti vypořádat se s problémy každodenního života. Život nás staví před otázky a problémy, které nemají jednoznačná zadá-ní a řešení. V českém prostředí máme pro tento typ inteligence výstižné označení "zdravý sel-ský rozum", naopak nedostatek tohoto druhu inteligence popisujeme posměšným "teče mu mlíko po bradě". V běžném životě je jen málokdy něco naprosto špatně a zcela dobře. Čistá černá a čistá bílá se vyskytují zřídka, zato nejrůznější odstíny šedi velmi často.
Zatímco výzkumy prokazují, že abstraktní inteligence dosahuje u průměrného člověka vrcholu někdy koncem adolescentního období a začátkem dospělosti, praktická inteligence, mimochodem velmi těžko měřitelná, má svůj vrchol daleko později, kolem padesátky, možná i déle.
Sociální inteligencí rozumíme schopnost chápat okolní sociální vztahy, dokázat si tak-zvaně "poradit s lidmi", vcítit se do jejich nálady. Je velmi důležitá ve všech vedoucích funk-cích, v účasti na činnosti organizovaných skupin, všude tam, kde spolu lidé musí komunikovat a kde je pro úspěch důležitá plynulá a bezkonfliktní spolupráce. Sociální inteligence se projevuje například tak, že dokážeme dobře odhadnout osobní vlastnosti druhého člověka, víme, kdy je vhodné ustoupit jinému názoru a kdy naopak nekompromisně trvat na svém a tak dále.
Emoční inteligence, vyjádřitelná emočním kvocientem, obdobou inteligenčního kvoci-entu, vypovídá o schopnosti sebepozorování a sebekontroly, o poznání a kontrole svých vlast-ních emocí. Jedinec s vysokou emoční inteligencí nemusí být ještě oním pověstným suchým anglickým džentlmenem. On prostě jen ví, kdy je vhodné a kdy naopak nevhodné dát své emoce najevo."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27917
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse