Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy stavební legislativy

Základy stavební legislativy

Kategorie: Stavebnictví, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek pokrývají základy stavební legislativy. Seznamují s pojmy a zásadami vztahujícími se k problematice staveništního provozu a ochrany životního prostředí během výstavby a poté objasňují základní koncepci a systematiku stavebního zákona. Následně se zabývají prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu a nakonec se zajímají o vztah stavebního zákona a správního řádu.

Obsah

1.
Staveništní provoz a ochrana životního prostředí během výstavby
1.1.
Pojmy
1.2.
Řešení staveništního prostoru
1.3.
Staveništní provoz řeší…
1.4.
Zábory, doprava
1.5.
Plochy potřebné pro zařízení staveniště
1.6.
Napojení staveniště na média
1.7.
Ochrana životního prostředí během výstavby
2.
Stavební zákon a předpisy související/základní koncepce a systematika stavebního zákona
2.1.
Obsah částí stavebního zákona
2.2.
Struktura stavebního zákona (schéma)
2.3.
Zákony
2.4.
Vyhlášky provádějící stavební zákon
2.5.
Stavovské předpisy
2.6.
Systematika územního plánování
2.7.
Systematika stavebního řádu
2.8.
Správní řízení
2.9.
Speciální stavební úřady
2.10.
Závazná stanoviska a jejich místo v procesu územního plánování a správních říezní vedených v režimu stavebního zákona
2.11.
Obecné a zvláštní technické požadavky na výstavbu
2.11.1.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
2.11.2.
Další vyhlášky
2.12.
Činnost autorizovaných osob
3.
Stavební zákon a předpisy související/soubor prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu a jejich obsah a zaměření
3.1.
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
3.2.
Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
3.3.
Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
3.4.
Vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
3.5.
Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
3.5.1.
Dokumentace pro ohlašované stavby, dokumentace k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení
3.5.2.
Dokumentace pro provádění stavby
3.5.3.
Dokumentace skutečného provedení stavby, bouracích prací
3.5.4.
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
3.6.
Provádění předpisy ostatní
3.7.
Vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
3.8.
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.
3.9.
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.
4.
Stavební zákon a předpisy související/vztah stavebního zákona a správního řádu
4.1.
Správní řízení
4.2.
Obecné stavební úřady
4.3.
Speciální stavební úřady
4.4.
Vojenské a jiné stavební úřady
4.5.
Věcná příslušnost
4.6.
Místní příslušnost
4.7.
Vyloučení z projednávání a rozhodování věcí
4.8.
Účastníci řízení
4.9.
Úkony účastníků
4.10.
Zástupce
4.11.
Doručování

Úryvek

"(1) Staveništní provoz a ochrana životního prostředí během výstavby
Řešení staveništního provozu v přípravné fázi investičního procesu a při realizaci stavby, účel a zpracování; zábory staveniště; mimostaveništní doprava a dopravní opatření, vjezdy a výjezdy na staveniště; plochy potřebné pro zařízení staveniště; napojení staveniště na média; provádění staveb v ochranných pásmech; ochrana životního prostředí během výstavby.

Staveništěm - se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.
Investiční proces – probíhá od zrození myšlenky na zrealizování stavby až po její uvedení do plného provozu
Zařízení staveniště – lze charakterizovat jako ambulantní výrobnu zřizovanou za účelem zhotovení stavby. Tvoří ji správní a sociální objekty, výrobní a provozní zařízení, komunikace, inženýrské a energetické sítě, které během realizace slouží jejím účastníkům.

Řešení staveništního provozu v přípravné fázi investičního procesu a při realizaci stavby, účel a zpracování:

ŘEŠENÍ STAVENIŠTNÍHO PROVOZU:
- řešení v úrovni přípravné fáze investičního procesu – (zodpovídá za to projektant) - posouzení ploch, které jsou k dispozici (zda stačí velikost…)
- řešení v úrovni realizace stavby - zpracovává zhotovitel stavby - zajišťuje stavební povolení pro dočasné stavby a demolice

- řešení vztahů a vazeb stav. provozu ve vztahu k účastníkům výstavby
- řešení vztahů a vazeb stav. provozu v průkazu realizovatelnosti stavby
- řešení vztahů a vazeb stav. provozu v zadání podmínek pro zhotovitele stavby

STAVENIŠTNÍ PROVOZ ŘEŠÍ:
- potřeby záborů staveniště pro provedení stavby
- určení ploch ZS (záborů staveniště) - výrobní (závislost na KVS), montážní (závislost na KVS), skladovací (závisí na předpokládaném předzásobení), hygienická zařízení (šatny, umývárny) , lze v docházkové nebo dojezdové vzdálenosti ale vždy WC, kanceláře
- doprava - mimostaveništní a vnitrostaveništní (včetně dopravních značek a semaforů, s ohledem na nadměrné náklady, zpravidla panelové komunikace)
- napojení stavby na inženýrské sítě a média (elektřina, voda, kanalizace, topení, telefon)
přípojky moc dlouhé => náhradní agregát a dovoz vody přípojky krátké (v metrech) => po sejmutí ornice dovést na hranici pozemku a chránit panely
- podmínky pro provádění stavebních prací v ochranných pásmech => ochrana životního prostředí atd.
- dopravní řešení okolí omezené výstavbou
- ochrana ŽP během výstavby
- ochrana stávající zeleně během výstavby"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.
Text se částečně shoduje s prací Legislativa stavebnictví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24285
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse