Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zápisky z přednášek pedagogické psychologie 1/2

Zápisky z přednášek pedagogické psychologie 1/2Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje první polovinu výpisků z přednášek k předmětu Pedagogická psychologie na UHK a je doplněna z další literatury: Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie, Psychologie pro učitele, Styly učení žáků a studentů, Pracovní listy z pedagogické psychologie a další. Tato část se věnuje charakteristice pedagogické psychologie, metodám a především teoriím učení. Práce je psaná v odrážkách, důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně. Práce může sloužit jako podklad ke zkoušce z předmětu nebo ke státní závěrečné zkoušce. Druhou část naleznete zde Zápisky z přednášek pedadogické psychologie 1/2.

Obsah

1.
Charakteristika PP
1.1.
Definice
1.2.
Předmět
1.3.
Vztah k ostatním disciplínám
1.4.
Struktura
2.
Metody
2.1.
Diagnostické
2.2.
Výchovně-vzdělávací
2.3.
Výzkumné
3.
Učení
3.1.
Definice
3.2.
Výsledky procesu učení (vědomosti, dovednosti, návyky)
3.3.
Socializace
3.4.
Podmínky učení
3.5.
Zákony učení (motivace, důsledku, transferu, opakování)
3.6.
Teorie učení (asocianistická, Ebbinghaus, učení podmiňováním, tvarová psychologie, kognitivní)
4.
Druhy učení
4.1.
Učení v širším smyslu
4.2.
Druhy učení v užším smyslu (senzomotorické, verbální, pojmové, paměťové, řešením problémů, sociální)
5.
Individualita učícího se

Úryvek

"• výzkumné
o Liší se v tom, že jejich smyslem je něco zkoumat
o Mají za úkol v pedagogicko-psychologickém pojetí zjistit nějakou zákonitost, potvrdil nebo vyvrátit hypotézu
o Nejsou zaměřeny na konkrétního žáka nebo skupinu
o badatelé a výzkumníci

- Gaussova křivka
o Malá část učitelů je nadprůměrem a podprůměrem
o 5% učitelů je těch, kteří jsou pro to nadáni
o 5% učitelů by tu práci neměli dělat, ptž ji dělají špatně
 Lajdák (každou práci bude dělat špatně)
 Špatná volba (učitelská profese má svá specifika, jsou jedinci, kteří si profesi vybrali špatně, nehodí se na ni)
o Zbytek těch 90% - vzdělání by mu mělo být nápomocno
 Schopnost propojit teorie s praxí
 Problém – přehnaná očekávání, nutná jsou realistická očekávání
- Rozčílený učitel, který ztrácí kontrolu, je prohra učitele a výhra žáků

Psychologie učení
- Učení je autoregulační proces, v němž se formuje činnost člověka, jeho vědomí i jeho psychické vlastnosti
- Učení = existují desítky definic, neexistuje absolutní shoda
o WOODWORTH, SCHLOSSBERG:
 více než úmyslné učení nazpaměť a nácvik
 změna, která se vyskytuje v organismu během jiných aktivit
 pozdější aktivita je odlišná v důsledku aktivity předcházející
 vytváří relativně trvalé následné účinky (změny)
o B. F. SKINNER:
 vytváření nového způsobu chování
- Učení v širším pojetí
o Učení je změna, ke které dochází v prožívání a chování jedince na základě předchozí zkušenosti. (definice podle Morgana)
o Je to naučené chování
o Je vlastní i subhumánním živočichům, nejenom člověku
o Na základě zkušenosti se naučíme množství znalostí, dovedností
o Některé změny v našem prožívání a chování nejsou vyvolány zkušeností, ale anatomicko-fyziologickými změnami, ke kterým dochází v organismu
- Učení v užším pojetí
o Je vlastní pouze člověku
o Záměrné a cílevědomé osvojování si soustav vědomostí, dovedností a návyků, názorů, postojů, formování vlastností
o Toto učení se přirozeně odehrává ve škole, ale nejenom tam (i v rodině)
o Je převažující činností od nástupu školy do ukončení přípravy na profesi
- učení je změna v chování, ke které dochází na základě předchozí zkušenosti (učení v širším slova smyslu)
- proces, který je vlastní pouze člověku, je cílený a záměrný – chceme si něco osvojit
o hlavní socializační proces
o def. učení v užším slova smyslu
- výsledky procesu učení
o mají podobu vědomostí, dovedností, návyků, postojů atd.
o ve škole si osvojujeme soustavy vědomostí a dovedností (v nějakém systému, řádu)
o Obecně:
 zkušenost
o V užším slova smyslu:
 vědomosti
• učením osvojené soustavy informací – pojmů, faktů, pouček, zákonů a pravidel
• jejich osvojování vědomostí souvisí poznávacími procesy, motivací i s vlastnostmi osobnosti
• nepředstavuje pasivní zafixování informací, ale aktivní individuálně typické zpracování informací
• Znaky vědomostí:
o kvalita: uspořádanost, přesnost, podrobnost
o trvalost zapamatování
o použitelnost
o motivačně emoční náboj
• Stadia osvojování vědomostí:
o znovupoznání
o vybavování
o (ne)přesná reprodukce
• Úrovně osvojování vědomostí
o kvantitativní = rozšiřování pojmů a představ, informací apod.
o kvalitativní = prohlubování a zdokonalování naučených informací (od méně podstatného k podstatnějšímu, vytváření systémů pojmů, proces generalizace a diferenciace informací apod.)
• Efektivita osvojování vědomostí závisí na:
o povaze a rozsahu osvojované látky (smysluplný, smysluprostý materiál)
o způsobu učení (vcelku, po částech, kombinace obou, mechanicky, logicky, kombinace obou)
o časový rozvrh procesu učení
o metodách vyučování – propojení vnímání a představ s myšlením a řečí a s praktickou činností
• Opakování
o frekvence - overlearning, nadbytečné učení je účelné,
o časové rozvržení – soustředěné a rozdělené. Efektivnější je opakování rozdělené, tj. s přestávkami,
o metoda opakování – čtení – nejméně vhodné, samostatná reprodukce, diskuse, přehledy, praktická činnost
 dovednosti
• učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti
• složité uvědomělé činnosti prováděné na základě vědomostí
• Druhy dovedností:
o senzomotorické
o intelektuální
o sociální a afektivní
• Znaky dovedností:
o kvalita výsledků činnosti
o rychlost výkonu
o snížení únavy
o zlepšení metody vykonávání činnosti
o stupeň osvojení dovedností – dokonalost, mistrovství
o šíře uplatnění – kolik variant příslušné činnosti si člověk osvojil
• Vztah dovednost x schopnost:
o Dovednost i schopnost jsou nezbytné předpoklady pro efektivní vykonávání činností, ale schopnost je předpokladem obecnějším, prvotním. Dovednost je předpokladem speciálním a osvojuje se rychleji než schopnost.
• Podmínky osvojování dovedností:
o uvědomělé cvičení,
o znalost výsledků – zpětná vazba,
o součinnost vnímání, slovního myšlení a praktické činnosti,
o cvičení vcelku a po částech,
o vliv transferu a interference – vliv kladného a záporného působení jedněch dovedností na druhé.
 návyky
• zautomatizované úkony vykonávané s minimální účastí vědomí
• motivační složka
• Druhy návyků:
o pozitivní (hygienické, společenské)
o neškodné (pohvizdování, slovní vycpávky)
o negativní – škodlivé (hráčský návyk, kouření, drogy)
 postoje
 změny psychických procesů a stavů nebo psychických vlastností
- socializace
o vrůstání jedince do společnosti (osvojuje si sociální dovednosti a kompetence) – komunikovat, pravidla a normy spol., atd.
 celoživotní"

Poznámka

Práce obsahuje naskenované výpisky ze sešitu, které zabírají cca 3 stránky dokumentu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52a7308a36463.zip (3542 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicka_psychologie1_2.doc (3672 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse