Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Znalost hodnoty peněz jako aspekt v procesu integrace dětí z dětských domovů do společnosti

Znalost hodnoty peněz jako aspekt v procesu integrace dětí z dětských domovů do společnosti

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Tato práce je zaměřena na roli peněz v procesu integrace dětí z dětských domovů do společnosti. Cílem není předložit konkrétní sumy, ale spíše ukázat, zda má ústavní výchova vliv na chápání a uvědomění si hodnoty peněz, a jak se toto zjištění promítá do další životní etapy chovanců. V teoretické části jsou popsány formy náhradní péče, které jsou u nás nejpoužívanější. V návaznosti na to jsou uvedeny největší nedostatky našeho ústavního systému. Práce se dále zabývá obecným vymezením pojmu integrace. Další kapitola je věnována dětskému domovu v Horním Slavkově. Zde je zahrnuta minulost i současnost domova, jeho strukturální rozdělení i popis skupiny, s níž autorka během svého projektu spolupracovala. Tato kapitola obsahuje nejen životní příběhy několika dětí, ale také přepis informací jedné z vychovatelek, jež byla v minulosti chovankou tohoto domova. Praktická část práce je zaměřena konkrétně na popis výzkumu, který byl v dětském domově v Horním Slavkově proveden. Součástí je analýza informací, a shrnutí výsledků z nich získaných.

Obsah

1.
Úvod
2.
Náhradní výchovná péče
2.1.
Náhradní rodinná péče
2.1.1.
Adopce
2.1.2.
Pěstounská péče
2.2.
Náhradní ústavní péče
2.2.1.
Konkrétní zařízení pro výkon ochranné a ústavní péče
2.2.2.
Hlavní nedostatky a problémy ústavního systému v ČR
3.
Integrace jako společenský problém
3.1.
Vymezení pojmu
3.2.
Role socializace v procesu integrace
3.2.1.
Socializační faktory
3.2.2.
Dělení socializačního procesu
3.3.
Rodina a její vliv na sociální integraci
3.3.1.
Rodinné předpoklady
3.3.2.
Rodinná struktura
3.4.
Postavení jedince ve skupině
3.4.1.
Faktory ovlivňující míru sociální integrace podle Blaua
4.
Dětský domov Horním Slavkově
4.1.
Historie a současnost obecně
4.2.
Materiální stránka
4.2.1.
Kapesné
4.2.2.
Vánoce, narozeniny
4.3.
Rodinná skupina
4.3.1.
Děti, hlavní součásti každé skupiny
4.3.2.
Vychovatel jako součást skupiny
5.
Kvalitativní výzkumy
5.1.
Metodologie kvalitativních výzkumů
5.2.
Techniky sběru dat
5.3.
Etika jako součást každého výzkumu
6.
Samotný výzkum
6.1.
Volba tématu
6.2.
Cíle výzkumu
6.3.
Výzkumný vzorek
6.4.
Sběr dat
6.5.
Analýza dat
6.6.
Shrnutí výzkumu
7.
Závěr
8.
Seznam příloh
8.1.
Neziskové organizace
8.1.1.
Sámovka
8.1.2.
Rozmarýna
8.1.3.
Nejsi sám
8.2.
Dotazník
9.
Resumé

Úryvek

"6.5 Analýza dat
Do tohoto projektu jsem vstupovala s otázkou, zda ústavní péče ovlivňuje chápání hodnoty peněz jejích chovanců. Jedním z cílů mé práce bylo nalézt odpověď na tuto otázku.
V první fázi mého výzkumu jsem prováděla zúčastněné pozorování. Touto metodou jsem se chtěla více přiblížit dětem a také poznat prostředí domova. Během několika měsíců, které jsem v domově strávila, jsem poznala, že nejen výchova, ale samotné prostředí domova, v němž děti vyrůstají, má značný vliv na jejich integraci do společnosti po odchodu z něj.
Asi největším problémem je samotný fakt, že děti zde žijí v prostředí jen málo podobnému domovu, jak jej známe. Vše mají připravené, o nic se nemusejí starat. Jejich jediným úkolem je chodit do školy, plnit úkoly a udržovat pořádek v pokoji a na učebnách. Nejlepším důkazem je výpověď chlapce, jež žil v dětském domově, a který se k problematice odchodu dětí z domovů vyjádřil takto: „Dětské domovy fungují jako skleník. Jako ostrov v realitě, který má svá vlastní pravidla, svůj vlastní řád. Děti v nich mají navařeno, vypráno, vyžehleno, v určitou hodinu dostanou najíst, v určitou hodinu musejí jít spát. O vše je postaráno. Ony samy si musí snad jen poklidit v pokojíku. Vše mají zadarmo, hračky, cédéčka, navíc dostávají kapesné. O Vánocích jich mnoho létá k moři - dárek od sponzora. Nemají vzory v podobě rodičů, které by jim ukázaly, jak se co dělá. Jak se vypere, jak se navaří, jak se nakupuje třeba paprika. Už malé dítě, které vyrůstá v rodině, ví, jak se krájí chleba. V některých dětských domovech dostávají děti chleba nakrájený, a když ústav opustí, diví se, že chleba je vlastně bochník a ne jen krajíc.“ [Popela 2007]
Po analýze prvního kola otázek jsem zjistila, že všichni respondenti jsou v domově více než 8 let. Šest z nich přišlo do domova z kojeneckého domova, jen dvě tam jsou od osmi respektive desíti let. Také jsem zjistila, že všichni mí respondenti mají nebo měli v domově aspoň jednoho sourozence. Ale je zajímavé, že pět z nich ví, že mají u rodičů ještě několik mladších sourozenců a jednomu z nich přibude do domova sourozenec v nejbližší době. S rodiči se pravidelně setkávají pouze dvě dívky, sestry, jež jezdí k matce na návštěvy a mají u ní ještě jednoho mladšího bratra, o kterého se matka stará.
Na otázky, týkající se příchodu do domova, jsem nejčastěji slyšela odpovědi tohoto typu: „Nevím, proč mě dali pryč, byl jsem ještě malej.“ „Přišla jsem sem z kojeňáku, stejně jako ségra.“ Pouze dvě dívky si pamatují okolnosti svého příchodu do domova: „Mamka hrála automaty a já jsem zůstávala se ségrou a bráchou sama doma a musela jsem se o ně starat. Pak jednou přišla sociálka a odvezli nás sem. Bylo to tu lepší než doma, kde jsem vše dělala já“, řekla jedna z nich.
Co se peněz týče, jsem usoudila, že děti si dokážou peněz vážit, mají k nim kladný vztah. „Raději si ušetřím, nebudu utrácet zbytečně“, byla častá odpověď na otázku, za co kromě kreditu utrácejí peníze. V tomto případě by se mohlo zdát, že ústavní péče má kladný vliv na chápání hodnoty peněz. Chovanci jsou si vědomi toho, že více nedostanou a snaží si ušetřit co nejvíce. Jenže on je obrovský rozdíl vycházet s dvěma stovkami, které v průměru děti dostávají a hospodařit celý měsíc s výplatou. Zde je podle mě i podle získaných informací ten největší problém.
Tím také vyvstává otázka, zda a jak jsou děti v domovech připravováni na život mimo něj. Tento problém a jeho řešení bývá součástí většiny předkládaných návrhů na změnu systému ústavní péče v ČR, jež je starý více než 30 let. Ale právě zde je největší problém ústavní péče a jejího vlivu na znalost hodnoty peněz u dětí v ní umístěných.
Když jsem se zeptala dívky, která letos odchází, jak bude platit nájem atd., odpověděla: „ Vím, že se to nějak naučím. Zatím to vše bude dělat přítel“. Jiná mi řekla: „To se budeme učit v Sámovce“. A z rozhovoru s bývalou chovankou je tento problém také dosti patrný. „ Já jsem neuměla ani vyplnit složenku, kde podat žádost o byt, to už vůbec. Kdyby nebylo některých tet, nevím, kde bych se to dozvěděla.“ Z rozhovorů je patrné, že i postoj každé z tet velmi ovlivňuje znalost hodnoty peněz chovanců a jejich schopnost využít ji v praktickém životě po odchodu z domova.
Z rozhovorů je patrné že, vedení domova není schopno zajistit odcházejícím dětem dostačující připravenost. Naštěstí jsou zde ty organizace, jež se touto problematikou zabývají. Sámovka spolupracuje přímo s tímto domovem a děti jsou tímto programem nadšeni. „ Sámovka nás připravuje na vstup do života, učíme se psát životopisy, odpovídat na otázky u pohovoru atd. Taky nám dávají věcné odměny třeba topinkovač, varnou konvici atd.“ říká o ní Pepa..."

Poznámka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie, Studijní program Humanitní studia, Studijní obor Humanistika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15127
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse