Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Pedagogika - speciální
Název Goodness Staženo

Logopedie - řečové postižení

Práce zabývající se problematikou jedinců s řečovým postižením a problematikou výchovy řeči - logopedií. V úvodu je ve stručnosti uvedeno pojetí speci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

74x

Integrace mentálně retardovaných žáků do školního procesu

Tato seminární práce rozebírá problematiku výchovy a vzdělání mentálně retardovaných osob. Jednotlivé části se zabývají pojmem, etiologií, klasifikací... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

72x

Metoda soustavného opakování v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky

Velmi kusá práce obecně informuje o metodě soustavného opakování učiva při vzdělávání žáků s mentálním postižením. Autor vysvětluje tuto metodu na př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

72x

Obrny centrální a periferní - DMO

Práce se v rámci somatopedie zabývá obrnami centrálními a periferními s důrazem na dětskou mozkovou obrnu (DMO). Charakterizuje somatopedii jako vědní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

68x

Rodina a zrakově postižené dítě

Práce se zabývá zvláštními aspekty výchovy zrakově postiženého dítěte. Je zde popsán doporučovaný přístup rodičů k dítěti a jednotlivé možnosti výchov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

66x

Legislativa a metodické pokyny v SPU

Práce popisuje možné metody a legislatviu při práci s dětmi s poruchami učení. Dává základní přehled o této problematice.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

65x

Rámcový vzdělávací program pro lehkou mentální retardaci

Jedná se o zpracované výpisky zaměřující se na tvorbu rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkou mentální retardací, kde je specifikováno, jak ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

64x

Metoda hry jako součást edukace na speciálních základních školách - slovensky

Práce se věnuje možnostem využití tvůrčí dramatiky ve výuce na speciální základní škole. Uvedeny jsou její přínosy, výhody a cíle. Představuje také ně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

64x

Kyberšikana

Seminární práce je zaměřena na primární prevenci kyberšikany. Teoretická část práce se věnuje definici (kyberšikany), jejím typům a prevenci na různýc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Psychologie

64x

Alternativní komunikace

Práce se zabývá systémem alternativní a augmentativní komunikace a jejím uplatněním. Charakterizuje také vybrané dynamické a statické formy této komun... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

61x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [18]