Název Goodness Staženo

Mateřství dnes

Seminární práce zabývající se mateřstvím z pohledu moderní doby a ve srovnání s dřívější situací. Zabývá se snižující se porodností a rovněž moderními... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

77x

Logopedie - řečové postižení

Práce zabývající se problematikou jedinců s řečovým postižením a problematikou výchovy řeči - logopedií. V úvodu je ve stručnosti uvedeno pojetí speci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

76x

Kazuistika jedince ve výkonu trestu - drogová závislost

Tématem práce je drogová závislost. Nahlíží na život drogově závislého jedince ve výkonu trestu odnětí svobody, a uvádí některé jeho potíže spojené s ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

73x

Problematika médií ve vztahu k cizincům

Úvod. Média a jejich vliv - analýza a charakteristika dnešní mládeže, vliv na názory, postoje, chování, sociální postoje. Faktory ovlivňující zpracová... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

69x

Dítě v ústavní péči, patologické jevy - kazuistika

Tato práce se zabývá patologickými jevy dítěte v ústavní péči. Obsahuje osobní, rodinnou, ústavní, i školní anamnézu, na jejichž základě sestavuje pro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

68x

Somatopedie jako vědní obor

Práce se věnuje klasifikaci tělesných vad, představuje metody výchovy a vzdělávání osob s tělesným nebo zdravotním postižením. Text je z části heslovi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

67x

Probační a mediační služba

Práce seznamuje s probační a mediační službou ČR. Nejdříve uvádí základní informace o této službě, její organizační strukturu a historii. Poté odpovíd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


67x

Komunitní sociální práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

66x

Stav, vývoj a struktura kriminality žen

Práce popisuje, jak se ženská kriminalita vyvíjela, a jaký je její stav v současné době v ČR. Pojednává o charakteru kriminality žen, o jeji příčinách... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

65x

Sluchové postižení

Seminární práce pojednává o problematice sluchového postižení. V úvodu se autor obecně věnuje sluchu a jednotlivým typům a stupňům sluchových vad. Dál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

65x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [21]