Název Goodness Staženo

Logopedie - vývoj dětské řeči

Jedná se o zpracování otázky ke státní závěrečné zkoušce na PedF UK z katedry speciální pedagogiky. Práce se zaměřuje na vývoj řeči u dětí, dále se vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

218x

Centrální nervová soustava jako řídící systém lidského těla - projevy poruch a nemocí v dětském věku

Práce nejprve popisuje centrální nervovou soustavu, její části a funkce. Dále se zaměřuje na poruchy a nemoci CNS v dětství, od poškození prenatálních... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

86x

Integrace sluchově postižených

Integrace pedagogická, sociální a pracovní. Podmínky integrace sluchově postižených z hlediska typu, stupně a individuálních vlastností jedince se slu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

85x

Logopedická péče

Jedná se o zpracovanou otázku ke státní závěrečné zkoušce z logopedie na PedF UK z katedry speciální pedagogiky. Práce popisuje princip logopedické pé... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

77x

Surdopedie v systému věd

Práce vysvětluje pojem "surdopedie". Popisuje, co pod tuto oblast spadá, jaký má vztah k jiným vědním oborům. Přibližuje nám stupně socializace zrakov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

72x

Speciální pedagogika - otázky ke SZZk

Práce sestává z 25 zpracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám ze speciální pedagogiky. Vymezuje speciální pedagogiku jako vědní obor, dotýká s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

57x

Odezírání řeči

Odezírání, technická část odezírání. Soudobá metodika. Podmínky odezírání - prostředí, podmínky na straně mluvící osoby, podmínky na straně odezírajíc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

54x

Pedagogika volného času - otázky ke SZZk

Soubor 25 vypracovaných otázek se zabývá pedagogikou volného času. Definuje základní pojmy, všímá si jejího vývoje a pohlíží na ni v systému sociálníc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

35x

Historie speciální pedagogiky - otázka ke SZZk

Otázka ke státní závěrečné zkoušce se zabývá historickým pozadím rozvoje speciální pedagogiky. První část textu je zaměřena na periodizaci vztahu spol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

34x

Metody uplatňované v sociálně výchovné práci, přehled metod a jejich charakteristika

Práce v bodech charakterizuje jednotlivé metody sociálně výchovného působení v rámci činnosti vychovatele v oblasti sociální pedagogiky. Věnuje se jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

31x
1  2  3  »