Referáty archeologie

Název Goodness Staženo

Shluk únětických jam na Blučině

Cílem seminární práce je seznámit širší veřejnost s výsledky záchranného archeologického výzkumu na Blučině z roku 2002. Během tohoto výzkumu byla odk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

0x

Pravěk Táborska

Referát do kurzu dějin pravěku seznamuje s nejstaršími kulturami na území dnešního města Tábora v jižních Čechách a jeho okolí. Po charakteristice obl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Archeologie

1x

Osídlení jeskyní v době bronzové na Moravě

Práce pojednává o osídlení jeskyní v době bronzové na Moravě. Nejdříve uvádí definice jeskyně, poté popisuje vývoj klimatu ve starší a střední době br... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

2x

Sexuální násilí v kontextu postavení ženy ve společnosti

Práce se zabývá tím, zda a jakým způsobem byly ženy vystavovány násilí v různých historických etapách. Hledá paralely mezi násilím na ženách a jejich ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Archeologie

4x

Keltské oppidum Staré Hradisko

Tématem práce je keltské oppidum Staré Hradisko. Autor nejprve popisuje pronikání Keltů do západní a střední Evropy a jejich zakládání opevněných síde... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

4x

Variabilita společenských rolí sociálních špiček na přelomu doby halštatské a laténské na příkladu kněžny z Vix

Tématem této práce je zhodnotit variabilitu společenských rolí sociálních špiček na přelomu doby halštatské a laténské na příkladu kněžny z Vix. Práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

4x

Nejstarší osídlení na Krnovsku

Práce pojednává o nejstarším osídlení na Krnovsku. Popisuje přírodní a klimatické podmínky za starší doby kamenné popisující nejstarší stopy člověka, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

7x

Kaliště - archeologické naleziště

Práce představuje archeologické naleziště u obce Kaliště. Seznamuje s šesti mohylovými pohřebišti. Popisuje dvě eneolitická výšinná sídliště patřící c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

8x

Sellnerovo hradiště

Seminární práce přináší ilustrovaný popis lokality Sellnerova hradiště ve Středočeském kraji z hlediska archeologie a zprávu z vlastního výzkumu v tét... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

8x

Etika výzkumu starých hrobů

Práce se zabývá otázkou, zda má člověk právo rušit klid zemřelých výzkumem archeologických vykopávek. Autor se zamýšlí nad etičností archeologie a ant... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

9x
1  2  »