Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a v daních - bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a v daních - bakalářská práce

Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, Praha 3 – Žižkov

Charakteristika: Tato práce se zabývá dlouhodobým hmotným majetkem v účetnictví a daních. Věnuje se definici dlouhodobého majetku jako takového, oceňování dlouhodobého majetku, jeho účetními, i daňovými odpisy. Zmiňuje odloženou daň, včetně výsledkového, a rozvahového přístupu.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska
1.1.
Dlouhodobý majetek z účetního hlediska
1.2.
Dlouhodobý majetek z daňového hlediska
2.
Oceňování dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
2.1
Oceňování dlouhodobého majetku z účetního hlediska
2.2
Oceňování dlouhodobého majetku z daňového hlediska
2.2.
1 Vstupní cena u osobních automobilů
3.
Odpisování dlouhodobého hmotného majetku
3.1
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku
3.1.1
Odpisovaný a neodpisovaný dlouhodobý hmotný majetek
3.1.2
Postupy účetního odpisování
3.1.3
Časové metody účetního odpisování
3.1.4
Výkonová metoda odpisování
3.1.5
Účetní odpisy technického zhodnocení
3.2
Daňové odpisy hmotného majetku
3.2.1
Odpisovaný a neodpisovaný hmotný majetek z daňového hlediska
3.2.2
Postupy daňového odpisování
3.2.3
Standardní metody daňového odpisování
3.2.4
Speciální metody daňového odpisování
3.2.5
Daňové odpisy technického zhodnocení
4.
Odložená daň
4.1
Účtování odložené daně
4.2.
Způsoby zjišťování odložené daně
4.1.1
Výsledkový přístup
4.1.2
Rozvahový přístup
5.
Závěr

Úryvek

"1. 1. Dlouhodobý majetek z účetního hlediska

Dlouhodobý majetek je obecně upraven zákonem o účetnictví a dále je přesněji vymezen vyhláškou Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., v platném znění, a to konkrétně v § 6-8. Dle těchto ustanovení se dlouhodobý majetek z účetního hlediska člení na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. V souvislosti s odpisy však dlouhodobý finanční majetek nepřichází v úvahu. Jeho účetní odpisování zakazuje § 56 odst. 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., a také u daňových odpisů platí, že se tento majetek neodpisuje, neboť zákon o dani z příjmů (dále jen ZDP) pojem odpisy finančního majetku nezná. Daňové a účetní odpisy se tedy týkají pouze dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku.

Dále se budu zabývat pouze dlouhodobým hmotným majetkem, jehož vymezení najdeme v § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Dle tohoto ustanovení se za dlouhodobý hmotný majetek považují pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím, dále bez ohledu na dobu použitelnosti a výši ocenění stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, otvírky lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu. Další složkou hmotného majetku jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jež obsahují předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění a samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nevykázaných v této položce se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách. Speciální složkou dlouhodobého hmotného majetku jsou také pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy a keře, vinice a chmelnice) a bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata (skot, koně, prasata, ovce a podle rozhodnutí účetní jednotky i zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, např. jeleni). Jiný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje bez ohledu na výši ocenění ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené jako součást pozemku, umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy. Ve složce nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je evidován pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. Dalšími složkami jsou poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a oceňovací rozdíl k nabytému majetku, který obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky.

Z hlediska účetních předpisů tedy platí, že v případě majetku, který není automaticky dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění, není jednoznačně stanoven limit pořizovací ceny, od něhož by účetní jednotka byla povinna automaticky zařadit např. počítač s dobou použitelnosti delší než jeden rok do dlouhodobého majetku. Účetní předpisy dovolují účetní jednotce stanovit si výši ocenění těchto majetkových položek ve svém vnitřním účetním předpisu a přikazují jí pouze přihlédnout k principu významnosti a k principu věrného a poctivého zobrazení majetku."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 33 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14584
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse