Ekonomika - otázky k SZZk


Kategorie: Logistika, Management, Marketing, Podniková ekonomika, Strategický management, Osobnost managera

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje pět obecných okruhů praktických ekonomických témat ke státním závěrečným zkouškám, rozpadajících se vždy do několika podotázek, jež jsou vypracovány rozsáhlým, ale přístupným způsobem. První část, věnující se ekonomice a řízení obchodních činností, rozebírá zejména funkce a typy obchodu a rozmanité aspekty procesů nákupu a prodeje. Následující část patří ekonomice a finančnímu řízení podniku, zde se zájem obrací například k ukazatelům ekonomického stavu a nákladům podniku. Následující část určená řízení jakosti se zabývá metodami dosahování kvality procesů či přístupem total quality management. Předposlední část se soustředí na metody strategického managementu a marketingu a poslední popisuje psychologické aspekty řízení a pracovního výkonu.

Obsah

1.
Ekonomika a řízení obchodních činností
1.1.
Význam a funkce obchodu a druhy obchodních činností.
1.2.
Formy nákupu a druhy prodeje, elektronické burzy a tržiště
1.3.
Možnosti a způsoby organizování nákupu a prodeje v podniku
1.4.
Činnosti v rámci logistického procesu nákupu a prodeje
1.5.
Význam zásob a metody řízení zásob
1.6.
Metody techniky a kritéria hodnocení nákupu a prodeje
1.7.
Specifika a druhy mezinárodních obchodních operací
1.8.
Dokumentace nákupu, prodeje a skladování a zahraničního obchodu
1.9.
Obchodně závazkové vztahy – základní typy smluv
2.
Ekonomika a finanční řízení podniku
2.1.
Analýza absolutních ukazatelů (vertikální a horizontální rozbor rozvahy a výkazu zisků a ztrát)
2.2.
Poměrové ukazatele – obecná konstrukce, jednotlivé skupiny
2.3.
Konkrétní poměrové ukazatele s důrazem na rentabilitu, cash-flow, likviditu, aktivitu, zadluženost a kapitálový trh
2.4.
Finanční a provozní páka v podniku
2.5.
Alternativní náklady a jejich konstrukce v podniku
2.6.
Ukazatel EVA a různé varianty jeho výpočtu
2.7.
Pyramidové rozklady
2.8.
Bonitní modely
2.9.
Bankrotní modely
3.
Řízení jakosti
3.1.
Pojetí jakosti, jakost procesu, kvalita firmy, další vybrané pojmy související s jakostí.
3.2.
Metody používané při plánování jakosti
3.3.
Metody používané pro monitorování a zlepšování procesů
3.4.
Metody hodnocení jakosti a úsilí o zvyšování produktivity
3.5.
Integrace systémů managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti
3.6.
Přístupy TQM, zabezpečování a zdokonalování systému jakosti ve smyslu TQM
3.7.
Přístupy zabezpečování a zdokonalování jakosti ve smyslu norem ISO a normy ISO řady 9000
3.8.
Systémy péče o ochranu životního prostředí a ISO normy řady 14000
4.
Strategický management a marketing
4.1.
Význam a obsah strategického řízení a začlenění marketingového strategického řízení a marketingových strategií v podnikovém strategickém řízení
4.2.
Druhy a typy strategií a druhy marketingových strategií
4.3.
Proces strategického řízení – vize, poslání a cíle podniku a proces strategického marketingového řízení
4.4.
Charakteristika analýz vnějšího okolí podniku
4.5.
Charakteristika analýz vnitřního prostředí podniku
4.6.
Proces rozhodování o výběru strategie a kritéria výběru strategie
4.7.
Metody hodnocení strategií
4.8.
Obsah marketingového plánu – charakteristika a význam jednotlivých součástí
5.
Psychologie pro ekonomy
5.1.
Zásady správné argumentace
5.2.
Asertivita jako strategie jednání
5.3.
Pracovní porada jako nástroj přímé komunikace s lidmi
5.4.
Pravidla úspěšného jednání s lidmi
5.5.
Ekologické aspekty v práci manažera
5.6.
Psychologický rozbor pracovního výkonu a kariéry člověka
5.7.
Otázky bezpečnosti práce a psychologie zdraví
5.8.
Styly vedení a řízení. Zásady a organizační pravidla pro optimální řídící práci

Úryvek

"Ekonomika a řízení obchodních činností
1. Význam a funkce obchodu a druhy obchodních činností.
Definice obchodu
Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Do obchodu zařazujeme všechny činnosti spojené s nabídkou a poptávkou uskutečňované mezi prodávajícím a kupujícím, které vedou k realizaci sjednané transakce za předem dohodnutých podmínek. Obchod je zařazen v terciární sféře národního hospodářství.
Obchod je možno chápat v několika základních polohách: jako činnost a jako instituci, tzn. v širším a v užším pojetí.
Obchod jako činnost představuje nejobsáhlejší pojetí. Je to činnost zahrnující minimálně nákup a prodej zboží.
Obchodní činností se ovšem mohou zabývat i subjekty, jejichž hlavní činností je výroba. Tam je většinou funkčně, časově i organizačně oddělen nákup a prodej obvykle se zabývající i odlišným zbožím. Podnik musí nakoupit vstupy od svých dodavatelů, které mění na výstupy, které pak prodává svým odběratelům. Kromě toho představuje obchod i činnosti, při nichž se neobchoduje se zbožím, ale i se službami, s informacemi či s energií, s cennými papíry apod.
V nejširším slova smyslu patří do obchodu i služby. Jde jednak o služby souvisící s prodejem zboží (prodej fyzických, organizačních či informačních úkonů, např. rezervace zboží, úprava velikosti, montáž – uvedení do provozu, pronájem předmětů, doprava zboží do bytu apod.). Jednak jde o výhradní prodej služeb – prodej bytů, dopravních úkonů, služby osobní, prodej bankovních produktů atd.
Obchod v institucionálním pojetí představuje subjekty zabývající se převážně obchodem, přičemž za obchodní instituce v užším slova smyslu jsou považovány ty subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy.
Obchod můžeme vymezit ze dvou pohledů:
1. národohospodářského
2. podnikatelského
Národohospodářský pohled zajímá centrální orgány, které usměrňují, příp. stimulují jeho činnost (zahraniční obchod), jako jedno z národohospodářských odvětví.
Agregátní veličiny zjišťované z národohospodářského pohledu:
• HDP vytvořený v odvětví obchodu,
• podíl HDP (v %) vytvořený v obchodu na celkovém HDP,
• zaměstnanost a růst zaměstnanosti v obchodu,
• podíl zaměstnanosti (v %) v obchodu na celkovém počtu zaměstnaných osob v národním hospodářství,
• struktura podnikatelských subjektů,
• ekonomické efekty dosažené v zahraničním obchodu.
Podnikatelský pohled zahrnuje širokou oblast specifických činností spojených s předmětem podnikání a výsledky dosažené z těchto činností. Podnikatelské hledisko naplňují tři samostatné okruhy:
• První okruh vymezuje podmínky pro získání oprávnění k podnikání v obchodě, respektive obchodní činnosti (živnostenský list nebo koncesní listina).
• Druhý okruh je předmětem práva. Právo chápe obchod zcela odlišně od ostatních vědních disciplín. Obchody vymezuje jako právní jednání a další skutečnosti podléhající režimu Obchodního zákoníku. Obchodník je chápán jako subjekt, na něhož se vztahuje osobní působnost Obchodního zákoníku, zatímco uskutečňované transakce jsou vymezeny působností věcnou.
• Třetí celek zahrnuje všechny činnosti realizované v obchodě jako předmětu podnikání."

Poznámka

Zpracováno částečně formou odrážek. Klíčové informace jsou tučně zvýrazněny.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
Součástí práce jsou schémata, grafy a tabulky, čistý text dosahuje cca 98 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22552
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse