Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Makroekonomie: rozšířené základní pojmy a témata - přednášky

Makroekonomie: rozšířené základní pojmy a témata - přednášky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Hospodářská politika, Veřejná ekonomika, Monetární politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výklad základních makroekonomických témat, jehož součástí je řada rovnic a grafů. Po úvodu, vymezujícím předmět ekonomie a obsahujícím krátký exkurz do její historie, zpracovává šestnáct oblastí zájmu makroekonomie. V práci nechybí problematika výstupů ekonomiky a jejich měření, agregátní nabídky a poptávky, peněz, inflace, nezaměstnanosti, hospodářského růstu a další. Pro kompletní výčet zachycených témat viz desetinný obsah. Stručnější výpisky z makroekonomie naleznete zde Makroekonomie: základní pojmy a témata - přednášky.

Obsah

1.
Pojmy
1.1.
Ekonomie
1.2.
Mikroekonomie a makroekonomie
1.3.
Ekonomie pozitivní a normativní
1.4.
Klasická ekonomie
1.5.
Neoklasická ekonomie
1.6.
Monetarismus
1.7.
Keynesovská ekonomie
2.
Produkt ekonomiky a jeho měření
2.1.
Makroekonomické agregáty
2.2.
Stavové a tokové veličiny
2.3.
Nejpoužívanější makroekonomické agregáty
2.3.1.
Hrubý domácí produkt
2.3.1.1.
Výdajová metoda
2.3.1.2.
Důchodová metoda
2.3.2.
Hrubý národní produkt
2.3.3.
Čistý domácí produkt
2.3.4.
Čistý národní produkt
2.3.5.
Omezení při výpočtu HDP
2.3.6.
Osobní a disponibilní důchod
3.
Výdajový model s multiplikátorem
3.1.1.
Prvky modelu
3.1.2.
Dvousektorový model
3.1.3.
Trojsektorový model
3.1.4.
Čtyřsektorový model
4.
Model agregátní nabídky a poptávky
4.1.
Agregátní poptávka
4.1.1.
Efekt bohatství
4.1.2.
Efekt úrokové míry
4.1.3.
Efekt mezinárodního obchodu
4.1.4.
Faktory ovlivňující AD
4.2.
Agregátní nabídka
4.2.1.
Neoklasické pojetí
4.2.2.
Keynesovské pojetí
4.2.3.
Pojetí moderní makroekonomie
4.2.4.
Krátkodobá
4.2.5.
Dlouhodobá
4.2.6.
Faktory ovlivňující AS
4.3.
Makroekonomická rovnováha
5.
Peníze v tržní ekonomice
5.1.
Peněžní agregáty
5.2.
Kvantitativní teorie peněz
5.3.
Transakční poptávka
5.4.
Opatrnostní poptávka
5.5.
Spekulační poptávka
5.6.
Obchodní banky
5.6.1.
Operace
5.7.
Centrální banka
5.7.1.
Úkoly
5.8.
Peněžní multiplikátor
5.9.
Expanzivní a restriktivní monetární politika
6.
Inflace
6.1.
Vymezení pojmů
6.2.
Měření cenové hladiny a cenové indexy
6.2.1.
Index spotřebitelských cen
6.2.2.
Implicitní cenový deflátor
6.3.
Míra inflace
6.4.
Členění inflace
6.5.
Poptávková inflace
6.5.1.
Příčiny
6.6.
Nabídková inflace
6.6.1.
Příčiny
6.7.
Inflace a úroková míra
6.8.
Důsledky inflace
6.9.
Snižování inflace
7.
Nezaměstnanost
7.1.
Kategorie obyvatelstva
7.2.
Důsledky nezaměstnanosti
7.2.1.
Ekonomické důsledky
7.2.2.
Sociální důsledky
7.3.
Míra nezaměstnanosti
7.4.
Míra ekonomické aktivity
7.5.
Struktura nezaměstnanosti
7.6.
Typy nezaměstnanosti
7.7.
Přirozená míra nezaměstnanosti
7.8.
Mikroekonomické souvislosti nezaměstnanosti
7.9.
Příčiny nepružnosti mzdové sazby
8.
Vztah inflace a nezaměstnanosti, Phillipsova křivka
8.1.
Původní Phillipsova křivka
8.2.
První modifikace Phillipsovy křivky
9.
Monetární politika
9.1.
Nástroje
9.1.1.
Diskontní sazba
9.1.2.
Operace na volném trhu
9.1.3.
Povinné minimální rezervy
9.2.
Keynesovský pohled na úlohu monetární politiky
9.3.
Monetaristický pohled na úlohu monetární politiky
9.4.
Dilema centrální banky
9.5.
Past likvidity
9.6.
Magický čtyřúhelník
10.
Fiskální politika
10.1.
Fiskální politika dle keynesovců a neoklasiků
10.2.
Veřejné rozpočet
10.3.
Funkce fiskální politiky
10.4.
Cíle fiskální politiky
10.5.
Nástroje fiskální politiky
10.5.1.
Automatické vestavěné stabilizátory
10.5.2.
Diskreční (záměrná) opatření
10.6.
Státní rozpočet
10.7.
Daně
10.8.
Daňová kvóta
10.9.
Poptávkově zaměřená fiskální politika
10.10.
Nabídkově zaměřená fiskální politika
10.11.
Lafferova křivka
10.12.
Deficit státního rozpočtu
10.13.
Financování deficitu státního rozpočtu
10.14.
Některá omezení fiskální politiky
11.
Model IS-LM
11.1.
Předpoklady modelu
11.2.
IS
11.3.
LM
11.4.
Posuny křivky
11.5.
Rovnice křivek
11.6.
Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM
12.
Ekonomický růst
12.1.
Ekonomický růst
12.2.
Ekonomický cyklus
12.3.
Faktory ekonomického růstu
12.4.
Měření ekonomického růstu
12.5.
Růstové účetnictví
12.6.
Nová teorie růstu
13.
Ekonomický cyklus
13.1.
Příčiny ekonomických výkyvů
13.2.
Fáze ekonomického cyklu
13.3.
Poptávkové a nabídkové změny
13.4.
Endogenní mechanismus
13.5.
Exogenní šoky
13.6.
Politicko-ekonomický cyklus
14.
Měnový kurz
14.1.
Měnové trhy
14.2.
Měnové kurzy
14.3.
Faktory působící na změnu rovnovážného kurzu
14.4.
Systémy měnových kurzů
14.5.
Výhody a nevýhody jednotlivých režimů
14.6.
Režimy měnových kurzů v současnosti
15.
Platební bilance
16.
Mezinárodní obchod
16.1.
Důvody mezinárodní obchodní směny
16.2.
Překážky volného mezinárodního obchodu
17.
Makroekonomická úloha státu a jeho hlavní cíle
17.1.
Sayův zákon
17.2.
Makroekonomické cíle hospodářské politiky
17.3.
Magický čtyřúhelník

Úryvek

"2. Produkt ekonomiky a jeho měření

Makroekonomické agregáty:
- jsou to souhrnné národohospodářské veličiny, pomocí kterých se měří rozsah hospodářské činnosti jednotlivých zemí

Stavové veličiny:
- jsou to veličiny, měřené v daném časovém okamžiku
- např.: množství peněz v oběhu, počet pracovních sil v ekonomice, objem úspor…

Tokové veličiny:
- jsou to veličiny, měřené za časové období
- vyjadřují pohyb některé veličiny investic, důchodu z jednotku času (např.: za 1 rok)

Nejpoužívanějšími makroekonomickými agregáty jsou:

1. Hrubý domácí produkt (HDP = GDP)

- představuje součet peněžních hodnot všech konečných výrobků a služeb vyrobených během 1 roku na území ČR, jak českými tak zahraničními výrobci
- nominální HDP - je počítán v běžných cenách, např.: které převládají na trhu v době za kterou je
HDP počítán
- reálné HDP - je počítán v stálých cenách, např.: v cenách roku 2000

- metody výpočtu HDO:
o výdajová metoda => HDP = C + I + G + NX
o důchodová (příjmová) metoda => HDP = NI + ND + a
o odvětvová metoda

Výdajová metoda (HDP = C + I + G + NX)
C = spotřební výdaje domácností (základní autonomní potřeba - hygiena, vzdělání, jídlo, postel…
- domácnosti nakupují předměty dlouhodobé spotřeby s životností delší než 1 rok (nábytek) a předměty, krátkodobé spotřeby, které jsou spotřebovány během 1 roku (potraviny), služby (zdravotní, vzdělávací)

C = C0 + C0
C0 - autonomní (neměnné) = nemění se s důchodem - základní potřeby pro člověka
C1 - indukované = rostou s důchodem - to co nepotřebujeme běžně k životu

I = investice (vždy autonomní) Ig = Ir + In , In = Ig - a
Ig = hrubé investice
Ir = restituční (obnovovací) investice
In = čisté (rozvojové) investice
a = amortizace (opotřebení) - tření, hnití, koroze

G = vládní výdaje (autonomní, nezahrnujeme do nich transferové platby), transfer - důchody, sociální
dávky, pohřebné, porodné, studentské stipendia

NX = čistý export NX = X - M
N - export (autonomní)
X - import (implicitní) - s větším důchodem více nakupujeme v zahraničí

Důchodová (příjmová) metoda NI = (w + i + z + n +s)
NI = (hrubé mzdy + čisté úroky + hrubý zisk + renty + příjmy ze samozaměstnání)

NI = národní důchod

V zásadě je důchodová metoda výpočtu HDP založena na součtu důchodů (příjmů)plynoucích z vlastnictví výrobních faktorů, jež byly na tvorbu HDP použity. Tyto důchody mají podobu :

o mzdy (hrubé mzdy + další náklady firem na práci)
o úroky (čisté úroky)
o zisky (hrubý zisk firem)
o renty (důchody plynoucí domácnostem z vlastnictví půdy a nemovitostí)
o příjmy ze samozaměstnání "

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny tučně, kurzívou či podtržením.
Práce zahrnuje doprovodné grafy a schéma, čistý text dosahuje cca 35 stran.
Práce odkazuje na nespecifikovaná skripta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22352
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse