Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie: základní pojmy a témata - přednášky

Makroekonomie: základní pojmy a témata - přednášky


Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Hospodářská politika, Veřejná ekonomika, Monetární politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek postihují v základech oblast makroekonomie. Představují nejprve různé typy národohospodářských agregátů a nastiňují způsoby měření některých z nich. Poté se krátce dotýkají tématu nezaměstnanosti a přecházejí k problematice finančního trhu, peněz a bankovní soustavy. Následuje výklad makroekonomické rovnováhy a jejích poruch, na nějž navazuje vymezení modelu agregátní nabídky a poptávky. Práce dále pokrývá téma ekonomického a hospodářského růstu spolu s problematikou hospodářského cyklu a zabývá se rovněž inflací. Výpisky se v závěru soustředí na mechanismy, cíle a důsledky monetární a fiskální politiky. Širší zpracování základů makroekonomie naleznete zde Makroekonomie: rozšířené základní pojmy a témata - přednášky.

Obsah

1.
Národohospodářské agregáty
1.1.
Makroekonomie
1.2.
Měření produktu a důchodu
1.2.1.
Stacionární ekonomika se dvěma sektory
1.2.1.1.
Model stacionární ekonomiky
1.2.2.
Evoluční ekonomika se dvěma sektory
1.2.3.
Ekonomika se čtyřmi sektory
1.3.
Národohospodářské agregáty
1.3.1.
Hrubý domácí produkt
1.3.2.
Hrubý národní produkt
1.3.3.
Čistý národní produkt
1.3.4.
Další makroekonomické agregáty
1.3.4.1.
Nominální produkt
1.3.4.2.
Reálný produkt
1.3.4.3.
Čistě ekonomické bohatství
1.3.5.
Metody měření produktu
1.3.5.1.
Produkční metoda
1.3.5.2.
Výdajová metoda
1.3.5.3.
Důchodová metoda
1.3.6.
Další makroekonomické agregáty typu důchod
1.3.6.1.
Osobní důchod
1.3.6.2.
Disponibilní osobní důchod
2.
Nezaměstnanost
2.1.
Formy nezaměstnanosti
3.
Peněžní agregáty a peněžní trh
3.1.
Finanční trh
3.1.1.
Členění
3.1.2.
Zvláštnosti a rozdíly mezi subsystémy
3.2.
Peníze
3.2.1.
Historické formy peněz
3.2.2.
Soudobé formy peněz
3.2.3.
Peněžní agregáty
3.2.4.
Základní funkce peněz
3.2.5.
Poptávka po penězích
3.2.6.
Motivy držby peněz
3.2.7.
Druhy poptávky po penězích
3.2.8.
Rovnice směny
3.3.
Bankovní soustava
3.3.1.
Obchodní banky
3.3.1.1.
Základní funkce
3.3.2.
Centrální banka
3.3.2.1.
Funkce
3.4.
Nabídka peněz
3.4.1.
Zobrazení nabídky peněz
4.
Makroekonomická rovnováha a její poruchy
4.1.
Klasický model ekonomické rovnováhy
4.2.
Rovnováha na trhu práce
4.3.
Rovnováha na kapitálovém trhu
4.4.
Keynesiánský model
4.5.
Spotřebitelská poptávka
4.6.
Závěry z funkce spotřeby
4.7.
Investiční poptávka
4.8.
Rovnováha z hlediska celkových plánovaných výdajů
4.9.
Změny v celkových plánovaných výdajích
4.10.
Multiplikátor
4.11.
Akcelerační princip
5.
Model agregátní nabídky a poptávky
5.1.
Agregátní poptávka
5.1.1.
Křivka
5.1.2.
Vliv zvýšení nabídky peněz na agregátní poptávku
5.1.3.
Efekt růstu transakční poptávky po penězích
5.1.4.
Vliv snížení cenové úrovně na úrokovou míru a investice
5.2.
Agregátní nabídka
5.2.1.
Křivka agregátní nabídky v neokeynesiánském modelu
5.2.2.
Makroekonomická rovnováha
6.
Ekonomický růst a hospodářský růst
6.1.
Základní pojmy
6.2.
Měření ekonomického růstu
6.3.
Shodný růst agregátní poptávky a nabídky
6.4.
Zaostávání tempa růstu AD za tempem růstu AS
6.5.
Klasická recese
6.6.
Slumpflace
6.7.
Teorie hospodářského cyklu
6.7.1.
Fáze hospodářského cyklu
6.7.2.
Typy cyklů
6.7.3.
Příčiny vzniku hospodářského cyklu
6.7.4.
Teorie hospodářského cyklu
7.
Inflace
7.1.
Typy
7.2.
Příčiny
7.3.
Formy
7.4.
Míra inflace
7.5.
Poptávková inflace
7.5.1.
Hlavní příčiny poptávkové inflace
7.6.
Nabídková inflace
7.6.1.
Příčiny nabídkové inflace
7.7.
Důsledky
7.8.
Možnosti protiinflační politiky
8.
Monetární politika
8.1.
Vymezení základních pojmů
8.2.
Nástroje a cíle monetární politiky
8.3.
Typy monetární politiky
8.4.
Bezprostřední a konečné cíle
8.5.
Krátkodobé efekty expanzivní monetární politiky
8.6.
Dlouhodobé účinky expanzivní politiky
9.
Fiskální politika
9.1.
Fiskální politika a veřejné finance
9.2.
Příjmy a výdaje státního rozpočtu
9.3.
Nástroje fiskální politiky
9.4.
Cíle fiskální politiky
9.5.
Expanzivní politika
9.6.
Daně a agregátní nabídka
9.7.
Krátkodobé účinky expanzivní fiskální politiky
9.8.
Dlouhodobé účinky expanzivní fiskální politiky
9.9.
Strukturální a cyklický deficit

Úryvek

"Finanční trh:
- představuje souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní k těm, kteří jimi chtějí disponovat.

Členění finančního trhu:
- trh peněžní
- trh kapitálový
- úvěrový
- trh cenných papírů
Trh primární a sekundární

Zvláštnosti a rozdíly mezi subsystémy:
- peněžní trh: obchoduje s aktivy, která se v peněžní podobě uvolnila na dobu kratší než 1 rok
1. trh krátkodobých úvěrů
2. trh krátkodobých cenných papírů

- kapitálový trh: koncentruje techniky přelévání kapitálu s časovým horizontem od jednoho roku výše. Potřeba dlouhodobého kapitálu může být zabezpečena půjčkou peněz a nebo rozšířením základního kapitálu podniku.
Mezi nástroje tak patří: obligace hypotekární zástin listy, akcie, podílové listy atd.

Historické formy peněz:
Vznik peněz byl podmíněn rozvojem dělby práce a směny přičemž samy peníze rozvoj směny a tím i rozvoj výroby dále podporují.

Historické formy peněz
1. Zbožové (komoditní) peníze (jedno zboží se měnilo za druhé)
2. peníze z drahých kovů ( zlato, stříbro)
3. papírové peníze – bankovky (kryté a směnitelné za zlato, stříbro)
- státovky (opak, bezcenné, peníze za práci
4. zlatý standart

Soudobé formy peněz
- drobné mince
- bankovky – jsou kryty aktivními úvěry centrální banky a dluhopisy v její správě (již ne zlatem, zlatý standard zrušen na začátku 70. let min. století – jejich oběh je vynucen zákonem
- bankovní (depozitní) peníze – peníze v nepeněžní formě – platební karty, … bezhotovostní peníze vedené na účtech bank, dnes jsou převládající formou peněz (cca 70%)

Peněžní agregáty
- čím je pojetí peněz širší, tím nižší je likvidnost jednotlivých forem peněz, tj. jejich pohotovost k platebním operacím klesá. Na základě hlubšího rozlišení jednotlivých forem peněz jsou konstruovány tzv. peněžní agregáty.
(Slouží pro hrubé rozlišení jednotlivých forem peněz podle jejich likvidnosti. Vyjadřují množství peněz v ekonomice a jsou rozlišovány na základě jejich likvidity, neboli doby, po kterou jsou zavázány.)

Eurosystém definuje –
M1 agregát úzký emitované oběživo a jednodenní vklady
M2 agregát střední M1+vklad s dohodnutou splatností do 2 let a vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců
M3 agregát široký M2+ repo operace, akcie, podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry do 2 let"

Poznámka

Zpracováno částečně formou odrážek. Práce zahrnuje kopie textu, grafy, schémata a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 24 stran.
Klíčové pojmy jsou zvýrazněny tučně, kurzívou či podtržením.
V práci se objevují pravopisné chyby.
Práce odkazuje na nespecifikovanou učebnici.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22351
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse