Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Marketingová komunikace společnosti TEKON CZ, s. r. o. - bakalářská práce

Marketingová komunikace společnosti TEKON CZ, s. r. o. - bakalářská práce

Kategorie: Komunikace, Marketing, Marketingový mix, Propagace

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je popsat, analyzovat a zhodnotit současné využívání nástrojů marketingové komunikace ve společnosti TEKON CZ, s. r. o., zabývající se především výrobou a distribucí enzymatických přípravků. Praktická část, jež tento cíl naplňuje, je uvedena oddílem postihujícím v teoretické rovině téma marketingové komunikace. Text se věnuje jejímu vymezení, strategiím a jednotlivým nástrojům od reklamy po přímý marketing a představuje myšlenku nízkonákladové marketingové komunikace. Zájem se následně obrací k historii a produktům společnosti Tekon CZ a odtud už k popisu prvků její marketingové komunikace. Na jeho základě jsou posléze koncipovány návrhy a doporučení pro vytvoření efektivního a nízkonákladového komunikačního mixu pro tuto firmu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická východiska marketingové komunikace
2.1.
Problematika marketingové komunikace
2.1.1.
Komunikační model
2.1.2.
Integrovaná marketingová komunikace
2.1.3.
Strategie komunikačního mixu
2.1.4.
Využití internetu v marketingové komunikaci
2.1.5.
Nástroje komunikačního mixu
2.2.
Reklama
2.2.1.
Cíle reklamy
2.2.2.
Metody sestavení rozpočtu na reklamu
2.2.3.
Sdělení a výběr médií
2.2.4.
Vyhodnocení efektivity reklamní kampaně
2.2.5.
Reklama na internetu
2.3.
Podpora prodeje
2.3.1.
Cíle a nástroje podpory prodeje
2.3.2.
Výhody a nevýhody podpory prodeje
2.3.3.
Podpora prodeje na internetu
2.4.
Public relations
2.4.1.
Public relations na internetu
2.5.
Prodejní personál
2.6.
Přímý marketing
2.6.1.
Přímý marketing na internetu
2.7.
Nízkonákladová marketingová komunikace
3.
Charakteristika společnosti TEKON CZ, s. r. o.
3.1.
Základní údaje
3.2.
Vývoj společnosti
3.3.
Produkty společnosti
3.3.1.
Výrobky
3.3.2.
Služby
3.3.3.
Ostatní produkty
4.
Marketingová komunikace společnosti TEKON CZ, s. r. o.
4.1.
Cíle společnosti
4.2.
Sdělení
4.3.
Zákazníci
4.4.
Současné nástroje komunikačního mixu společnosti
4.4.1.
Reklama
4.4.2.
Podpora prodeje
4.4.3.
Přímý marketing
5.
Návrhy a doporučení
5.1.
Vyhodnocení komunikačních aktivit společnosti TEKON CZ, s. r. o.
5.2.
Návrh nízkonákladové propagační kampaně
6.
Závěr
7.
Přílohy
7.1.
Příloha 1: Komunikační model
7.2.
Příloha 2: Rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací
7.3.
Příloha 3: Výhody a nevýhody jednotlivých druhů médií
7.4.
Příloha 4: Informační tabule společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.5.
Příloha 5: Internetové stránky společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.6.
Příloha 6: E-shop společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.7.
Příloha 7: Inzerát v regionálním měsíčníku „Oběžník města Šenov“
7.8.
Příloha 8: Anketa umístěná na webových stránkách společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.9.
Příloha 9: Anketa umístěná na webových stránkách společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.10.
Příloha 10: Propagační materiál společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.11.
Příloha 11: Propagační materiál společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.12.
Příloha 12: Propagační materiál společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.13.
Příloha 13: Propagační materiál společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.14.
Příloha 14: Propagační materiál společnosti TEKON CZ, s. r. o.
7.15.
Příloha 15: Propagační materiál společnosti TEKON CZ, s. r. o.

Úryvek

"1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
1.1Problematika marketingové komunikace
Nástroje marketingového komunikačního mixu, čili komunikační nástroje, přispívají v konečném důsledku ke zvýšení účinku ostatních složek marketingového mixu1. Marketingová komunikace v širším pojetí zahrnuje veškerou komunikaci společnosti se stávajícími i potenciálními zákazníky. Tato komunikace probíhá prostřednictvím marketingových sdělení, která mohou mít různou formu. Počínaje logem na oblečení zaměstnanců,přes televizní spoty, neónové nápisy, reklamní inzeráty v tisku až k webovým banerům nebo webovým stránkám. Možností je široká paleta. V první řadě je ovšem důležité porozumět podstatě komunikace a pochopit komunikační model.

1.1.1 Komunikační model
Komunikační model (viz příloha 1) představuje prvky nutné k realizaci samotné komunikace. Jedná se o přenos sdělení od zdroje k příjemci, neboli zjednodušeně od výrobce ke spotřebiteli. Zdrojem může být jedinec nebo organizace, která je tvůrcem sdělení. Příjemcem je jedinec nebo organizace, která sdělení zachytí a vyloží jeho obsah. Nástroji komunikačního procesu jsou sdělení a médium. Sdělení je kombinace symbolů určitého významu, která je předávaná prostřednictvím komunikačního média od zdroje k příjemci. Cílem sdělení je upoutat pozornost, informovat či vyjádřit názor. Médium je komunikační prostředek, kterým se přenáší sdělení od zdroje k příjemci. Hlavními komunikačními funkcemi jsou kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba. Posledním prvkem je šum, což je cokoliv, co narušuje průběhaúčinnost komunikace.

1.1.2 Integrovaná marketingová komunikace
V současné době se často a důrazně připomíná nutnost vytváření integrované marketingové komunikace (IMK). K pozitivnímu ovlivnění cílových skupin je dnes potřeba volit komplexní, inteligentní a nápaditou komunikační strategii a mediální mix. Stejskalová2 IMK charakterizuje slovy: „Jde o sladěné, vzájemně provázané uplatňování vhodných nástrojů komunikačního mixu s přesahem do marketingových aktivit – od pozicování produktu, přes design a korporátní identitu, reklamu, přímý marketing, elektronickou a mobilní komunikaci, podporu prodeje, zvláštní akce, PR... až po chování firmy jako takové. Vše by mělo být ve vzájemném souladu, jednotné, neroztříštěné a směřovat promyšlenými cestami k jasně definovanému cíli.“ A dodává: „Sladěná a přesně zacílená kombinace všech prvků komunikačního mixu poskytuje totiž lepší výsledky než jednotlivé prvky použité odděleně.“
Příloha 2 představuje některé z hlavních rozdílů mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací podle Pelsmackera3. Rozdíly jsou patrné především ve stále se vyvíjejícím charakteru komunikace a měnícími se postoji zákazníků.

1.1.3 Strategie komunikačního mixu
Pro úspěšné dosažení komunikačních cílů je nutné zvolit odpovídající komunikační strategii. Teorie hovoří o dvou typech, strategii push (neboli tlaku) a strategii pull (neboli tahu). V praxi se tyto extremní strategie často kombinují a vzájemně prolínají. Strategie push je založena na myšlence „protlačit“ produkt distribučními kanály směrem ke konečnému spotřebiteli. Firmy zde využívají především osobní prodej, podporu prodeje a přímý marketing. Výrobce se snaží přesvědčit distributory a prodejce o výhodnosti svého produktu a ti dále tímto směrem působí na konečné zákazníky, kterým propagují daný výrobek. „V praxi tuto strategii využívají spíše velké, na trhu zavedené a kapitálově silné, často nadnárodní firmy“4."

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Práce obsahuje grafy, tabulky, schémata, fotografie a kopie propagačních materiálů společnosti, rozsah čistého textu činí cca 38 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22787
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse