Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Pastorace jako důležitá součást prevence kriminality - bakalářská práce

Pastorace jako důležitá součást prevence kriminality - bakalářská práce

Kategorie: Sociologie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Tato diplomová práce se skládá z pěti kapitol. V úvodní kapitole se hovoří o základním definování pojmu kriminality a příčinách kriminality dětí a mladistvých. První kapitola objasňuje pojem „mladistvý delikvent“ a popisuji typologii a charakteristické znaky mladistvých páchající trestnou činnost. Seznamuje s legislativou, alternativními tresty a možností práce s mladistvými pachateli z hlediska následující prevence. V druhé kapitole se je popsána prevence kriminality z obecného pohledu, systém a strategie vlastní prevence a jejich aplikace v lokálních situacích. Další kapitola vysvětluje pojem pastorace a pastorační péče, a zmiňuje i pastoraci mládeže. Čtvrtá kapitola je věnována pastorálním preventivním programům, náplni a popisu středisek volného času a mládeže. Dále se zmiňuje o pastorační činnosti v rodinách a ve školách. Tato kapitola vychází z postřehů a zkušeností autora. V závěru je uveden názorný příklad diakonického práce s mládeží v Salesiánském hnutí.

Obsah

Úvod
1.Kriminalita
1.1
Základní pojmy v oblasti kriminality
1.2
Příčiny kriminality
1.2.1
Rodina
1.2.2
Vrstevníci
1.2.3.
Škola
1.2.4
Alkoholismus
1.2.5
oxikomanie
1.2.6
Masmedia
1.3
Kriminalita mládeže v ČR
1.3.1
Mladistvý pachatel trestného činu
1.3.1.1
Typologie mladistvých pachatelů
1.3.1.2
Mladistvý delikvent
1.3.1.3
Charakteristika trestné činnosti mladistvých pachatelů
1.3.2
Kriminalita mládeže a delikvence – legislativa
2.
Prevence kriminality
2.1.
Základní pojmy z oblasti prevence
2.2
Úloha státu v prevenci kriminality
2.3
Strategie prevence kriminality
2.4
Systém prevence kriminality v ČR
2.4.1
Programy prevence na místní úrovni
3.
Pastorace
3.1
Základní pojmy z oblasti pastorace
3.2.
Pastorace mládeže
3.2.1
Práce s mládeží
3.2.2
Diakonické pojetí práce s mládeží
3.3
Formy přístupu k pastorální péči mládeže
3.3.1
Psychologické přístupy v pastorální péči
3.3.1.1
Psychologicky orientovaná duchovní péče
3.3.1.2
Hlubinněpsychologicky orientovaná duchovní péče
3.3.1.3
Klinicky orientovaná psychologická pastorační péče
3.3.1.4
Pastorační péče orientovaná na terapeutický rozhovor
3.3.1.5
Pastorační péče jako pastorální poradenství
3.3.2
Pedagogické přístupy v pastorální péči
4.
Pastoračně preventivní programy
4.1
Střediska volného času a mládeže
4.1.1
Pedagogika volného času
4.1.2
Alternativy k řešení volného času a mládeže
4.1.3
Úloha a místo středisek volného času
4.1.4
Program středisek volného času dětí a mládeže
4.1.5
Střediska volného času a jejich zaměstnanci
4.2
Pastorační činnost na školách
4.3
Pastorační činnost v rodinách
4.4
Mládežnické aktivity V ČR z hlediska pastorace
4.4.1
Salesiáni Dona Bosca
5.
Závěr
6.
Seznam pramenů
7.
Seznam příloh
7.1
Analýza mladistvých pachatelů stíhaných v ČR v období 2000 – 2004
7.2
Charakteristika vývoje situace v oblasti kriminality mládeže v ČR
7.3
Typy organizací realizující projekty prevence kriminality
7.4
Analýza programu prevence kriminality pod názvem „Partnerství“ na rok 2007 ve městě Olomouc
7.5
Podíl obžalovaných mladistvých dívek v porovnání s obžalovanými mladistvými chlapci v ČR v letech 1989 – 1998
7.6
Indexy věkových skupin stíhaných osob v ČR v roce 1998
7.7
Osoby stíhané v ČR za období 2000 – 2004
7.8
Stručný přehled vybudovaných a nejefektivnějších zařízení z oblasti sociální prevence v rámci Programu prevence kriminality v letech 1996 – 2006

Úryvek

“ 3 Pastorace
Pastorace má své kořeny již v pastýřských kulturách Orientu. Pastýř se tehdy staral o bezpečí stáda – stejně jako Hospodin se staral o izraelský národ. I do Nového zákona je motiv pastýře promítnut. Tam je dobrým pastýřem stáda Ježíš.
„Pastorací se rozumí mnohotvárná činnost celého církevního společenství, podnícená Duchem Svatým“.
Cílem pastorace je nabízená pomoc církve člověku vidět sebe a porozumět sobě ve světle víry. Pastorační cíle v dnešní době jsou takové, abychom pomáhali handicapovaným a potřebným skupinám lidí. Tato pomoc vyžaduje čím dál tím více určitou kvalifikaci, nikoliv tedy jen morální úroveň a osobní nasazení a proto také větší specializaci např. k práci s ohroženou mládeží.

3.1 Základní pojmy z oblasti pastorace
Duchovní správa představuje činnost kněze ve farnosti. Pastorací i duchovní správou se uskutečňuje Boží plán spásy člověka v dějinách se stálým odkazem na konkrétní životní situace.
Slovem „pastorační“ označujeme vše, co se týká činnosti církve, skutečnosti praktické a konkrétní. Oblast pastorace vyjadřuje péči, oprávněnost a kompetenci církve na příslušném poli. Může také vyjadřovat úmysl, záměr, konání, činnost, reflexi, které se dotýkají praxe církve.
„Pastorační péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou jejího možného rozvoje “.

Pastorální teologii můžeme definovat jako „ dílčí obor“ praktické teologie, která promýšlí směrem do budoucna současnou křesťanskou a církevní praxi na rovině jednotlivých biografií, skupin a společenství církve v jejich kulturním a společenském kontextu, to znamená, že promýšlí horizont zaslíbení Božího království“. Předmětem pastorální teologie jsou vnitřní i vnější podmínky náboženské, křesťanské a církevní praxe.
Pastorální teologie se zabývá těmi aspekty, které se dotýkají náboženské praxe v její rovině lidské, osobní,společenské a církevní. Studuje ty náboženské činnosti, které proměňují a obnovují život člověka a společnosti.
Mezi současné cíle a úkoly pastorálních teologů lze zařadit formace těch, kteří jsou činní v pastorační činnosti církve. Jejich úkolem je získat a osvojit si teoretické znalosti a pracovní schopnosti, praktické způsoby jednání a rozhodování. Druhý důležitý bod jak úspěšně formovat pracovníky tkví v tom analyzovat vědeckým způsobem náboženskou praxi,křesťanskou a církevní, a to především z hlediska růstu a zkvalitnění.
Pokud bychom si chtěli klást otázky ke zvolenému tématu bakalářské práce,mohli by být tohoto typu: Jaké problémy se vynořují v oblasti kriminality mládeže a jak se v nich může pastorace svými postupy uplatnit? Jaké modely praktického jednání je potřeba přijmout, aby pastorační činnost byla z hlediska prevence kriminality účinná? Jaké hledat teologické disciplíny v oblasti pastorace mládeže jako preventivního celku u kriminality a jak do ní zapojit praktickou činnost církve?
Jako hlavní pastorační cíle však je důležité považovat, vztah k lidské společnosti, vliv kultury na pastoraci, formy přítomnosti církve ve společnosti, výchova ve školách a rodinách, společenská komunikace.
Mezi základní oblasti pastorační činnosti v oblasti kriminality mládeže lze zařadit : jednotlivce, mládež, volný čas, sport.
Křesťanský život může být novou cestou k nalezení smyslu života a je mylné se domnívat, že řádný křesťanský život buď spočívá ve vršení skutků zbožnosti,nebo, že je to život dokonalých a bezchybných jedinců .
Mezi základní charakteristiky lze řadit pojmy jako: „leiturgia, martyria, diakonia, communio“. Jinými slovy tedy je projevem křesťanského života bohoslužba, svědectví víry druhým, služba pomoci druhým a péče o křesťanské společenství. Tyto čtyři oblasti mají být v určité harmonii v životě jednotlivce i společenství rozvíjeny, samozřejmě s respektováním osobních obdarování každého.
Nejde tedy o to, aby byly všechny zastoupeny,ale o to, aby v zásadě žádná nechyběla. I když je potřeba počítat s tím,že život každého křesťana bude mít více či méně k dokonalosti daleko.
Láska k dětem otevírá cesty pastorační péče i do oblasti, které se obvykle považují za uzavřené. Kněz, křesťanské společenství i místní církev, která nezíská pozornost a lásku dítěte, ztratí svou velkou část své pastorační síly a moci. Z důvodu nedostatku času rodičů na výchovu dítěte, nabývá tedy na významu věnovat pastorační péči ve školách a ve střediscích volného času a mládeže. Pastorační péče je z preventivního hlediska v oblasti kriminality důležitá převážně u dětí a mladistvých."

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11253
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse