Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přírodní rezervace Divoká Šárka - fytocenologický průzkum

Přírodní rezervace Divoká Šárka - fytocenologický průzkum

Kategorie: Biologie, Geografie, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Tato seminární práce se zabývá územím přírodní rezervace Divoká Šárka. Oblast představuje z geologického a orografického hlediska. Seznamuje s mozaikou půd a klimatem dané rezervace. Nechybí ani zástupci fauny a flóry, kteří se zde vyskytují. Vše je názorně doloženo na fotografiích a přiložených mapách. Fotografie jsou opatřeny komentářem autora.

Obsah

1.
Úvod
2.
Geologie
3.
Pedologie
4.
Klima
5.
Orografie
6.
Vegetace
7.
Snímkování
8.
Použitá literatura

Úryvek

"Divoká Šárka má podobu úzké skalnaté rokle, sevřené strmými stěnami, vzniklé potoční erozí. Jsou zde vytvořeny charakteristické skalní útvary, například skála Dívčí skok a Šestákova skála. Geologickou stavbu území tvoří proterozoické buližníky a břidlice, na východním okraji území vrstvy břidlice, křemene, droby a prachovce, pocházející z období ordoviku, a v ochranném pásmu místy křídové pískovce. Zřídka se vyskytují i bazální ordovické slepence. Buližníky obsahují mikrofosilie.
Řešené území spadá pod Hercynský systém. Jedná se o provincii Česká vysočina, subprovincie Česká tabule a oblast Středočeská tabule. Dále území patří do oblasti zvané Barrandien. Tato oblast zahrnuje pestrý soubor usazenin i vulkanitů různých vlastností, mezi nimiž se uplatňují i horniny extrémních vlastností, což podstatně zvyšuje stanovištní diverzitu. Nejrozšířenější jsou břidlice, prachovce a droby. Všechny tyto horniny tvoří skalnaté vrcholy a hrubé sutě, často rázu volných drolin.

Pedologie
Mozaika půd je složena od mezotrofních až kyselých rankerů po středně výživné hnědé půdy a sprašové hnědozemě. Skály jsou pokryty návějemi spraší. Část území je ovlivněna protékajícím Šáreckým potokem, kde je půda podmáčená.

kambizemě
hnědozemě
kambizemě, rankery, litozemě
silně svažité půdy
černice

Klima
Během roku zde spadne přibližně 456,5 mm srážek. Průměrná roční teplota vzduchu činí
+10,4 °C. Celé území spadá pod klimatickou oblast teplá 2 (označení T2) podle Mapy potencionální přirozené vegetace (Neuhäuslová, 1998). Je charakterizována kratším, méně teplým a méně suchým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Z hlediska potenciální přirozené vegetace jsou zde typické především dubohabřiny, šípákové a subacidofilní subxerotermní doubravy, jilmové a topolové doubravy. Podle Hurycha (1995) se jedná o vegetační stupeň dubový – do 400 m.n.m., který uvádí, že v tomto vegetačním stupni jsou nejvíce rozšířeny listnaté stromy s převahou dubu.

Orografie
Divoká Šárka se nachází v geomorfologickém celku Pražská plošina. Ta má charakter členité pahorkatiny na proterozoických a staropaleozoických horninách Barrandienu, permokarbonských a svrchnokřídových sedimentech. Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu. Převládající výšková členitost dosahuje poměrně vysoké hodnoty 50-200 m, jež je příznačná pro členitou pahorkatinu. Významnými prvky reliéfu Pražské plošiny jsou tvary podmíněné geologickou stavbou podloží. Jsou to suky a strukturní hřbítky na odolnějších partiích proterozoických a staropaleozoických hornin, jejichž rozměry, tvary a směr jsou závislé na strukturně tektonických poměrech a stupni denudace reliéfu. Jsou vázány zejména na buližníky a lemují okraje údolí Šáreckého potoka. Sledují barrandienský směr, díky němuž je oblast tvořená převážně nemetamorfovaným až slabě metamorfovaným svrchním proterozoikem, se spodním paleozoikem (ordovik) v osní části."

Poznámka

Seminární práce z Fakulty agrobiologie České zemědělské univerzity v Praze. Práce ve formátu Adobe Acrobat (*pdf). Práce obsahuje obrázky a mapy. Čistý text je cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20942
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse