Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 7

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 7

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje téze na štátne záverečné skúška v študijnom programe manažment sedmá část. Práce detailně popisuje tři základní otázky z managementu na téma strategické řízení lidských zdrojů, hodnocení pracovního výkonu a vzdělávání zaměstnanců. Nakonec se zaměřuje na vedení a motivování zaměstnanců. Šestou část naleznete zde a osmou část naleznete zde.

Obsah

1.
Strategické riadenie ľudských zdrojov/ľudského potenciálu: vymedzenie, proces a jeho fázy, spätná väzba a jej význam pre ďalšie strategické smerovanie
2.
Hodnotenie pracovného výkonu a vzdelávanie zamestnancov: vymedzenie, význam, proces, hodnotiaci rozhovor
3.
Vedenie a motivovanie zamestnancov: vymedzenie vedenia a základných štýlov vedenia, vymedzenie motivácie verzus motivovania, motivačný program a motivačné nástroje

Úryvek

"Výsledky McClellandovej a iných štúdií ukazujú, že podnikatelia (ľudia, ktorí založili a rozvíjajú obchodný alebo iný podnik) sa vyznačujú vysokou potrebou úspechu, pomerne vysokou potrebou moci a veľmi nízkou potrebou obľúbenosti. Naopak, riadiaci pracovníci sa spravidla vyznačujú vysokou potrebou úspešnosti a moci a nízkou obľúbenosťou, ale nie tak nízkou ako podnikatelia.
Otázkou však je, či by mali byť všetci riadiaci pracovníci silne motivovaní úspechom. Tí, ktorí sú úspechom motivovaní veľmi, túžia po rýchlejšom povýšení než ostatní. Pretože však riadenie vyžaduje od riadiacich pracovníkov okrem túžby po povýšení aj veľa ďalších vlastností, je prirodzené a správne, aby spolu s potrebou úspechu pociťovali riadiaci pracovníci (aspoň ich podstatná časť) tiež silnú potrebu obľúbenosti. Potreba obľúbenosti je dôležitá pre tých, ktorí pracujú s ľuďmi a koordinujú úsilie jednotlivcov pracujúcich spoločne pre dosiahnutie skupinových a podnikových cieľov.
Prístupy v motivovaní zamestnancov a riadiacich pracovníkov
V teórii riadenia a rozvoja ľudského potenciálu sa na motivovanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov nazerá z dvoch základných aspektov:
a) Motivovanie jednotlivca, pričom sa dôraz kladie na uplatnenie zručností a schopností riadiaceho pracovníka pri motivovaní každého člena pracovnej skupiny (tímu), ktorú vedie a riadi. Východiskom pre uplatňovanie individuálneho prístupu k motivovaniu zamestnanca je dôkladné poznanie, pochopenie a oslovenie jeho hodnotového rebríčka. V tomto prípade sa vypracúva individualizovaný motivačný program pre každého konkrétneho zamestnanca, a to na základe poznania jeho potrieb ako zamestnanca a jeho potrieb ako osobnosti v rovine pracovnej i mimopracovnej.
b) Motivovanie pracovnej skupiny, pričom sa preferuje skupinový prístup a riadiaci pracovníci pri jeho aplikácii vypracúvajú a využívajú skupinový motivačný program. Tento program je odvodený od hierarchie skupinových hodnôt a potrieb, vrátane skupinovej dynamiky, pričom zároveň uvažuje s obsahom a zameraním individuálnych motivačných programov členov skupiny. Motivovanie celého tímu podriadených spolupracovníkov súčasne je podstatne náročnejšie. Pri nevyhnutnosti zachovania požadovanej účinnosti a správneho namierenia jednotlivých motivačných nástrojov je potrebné pristupovať individuálne ku každému členovi motivovanej skupiny, a zároveň citlivo uvažovať skupinovú dynamiku. Znamená to, že každý člen pracovnej skupiny má na jednej strane individuálne motívy svojho konania a prežívania situácií, a na druhej strane je taktiež členom skupiny, ktorá sama o sebe má svoje skupinové ciele, hodnoty, očakávania, potreby a pod.
V praktickom živote podnikov často dochádza ku kombinácii individuálneho a skupinového prístupu k motivovaniu, výsledkom čoho sú prepracované motivačné programy, zohľadňujúce jednotlivé špecifiká tak obsahu a charakteru pracovnej činnosti, ako aj špecifické odborné a psychické predpoklady jednotlivcov a pracovných skupín (tímov), ktoré ju vykonávajú. Podľa toho, o aký typ motivačného programu ide (individuálny alebo skupinový motivačný program), zostavuje ich alebo bezprostredne nadriadený riadiaci pracovník alebo útvar riadenia a rozvoja ľudského potenciálu za účasti ostatných riadiacich zložiek podniku.
Motivačné programy
Pri zostavovaní motivačných programov je dôležité si uvedomiť, že v dnešnom neistom sociálno-ekonomickom prostredí finančná odmena už pravdepodobne nie je dlhotrvajúcim a efektívnym motivačným nástrojom účinným rovnako voči všetkým zamestnancom a riadiacim pracovníkom. Chápanie mzdy či platu ako iba jedného z mnohých motivačných nástrojov je významnou zmenou v nazeraní na problém motivovania. Dôležitým poznatkom je, že pri zlepšovaní výkonu zohráva úlohu množstvo faktorov a že mnohé z týchto faktorov sú vzájomne závislé. Naviac, pri posudzovaní samotnej mzdy sú dôležité dve hľadiská – výška odmeny a systém odmeňovania. Po dosiahnutí určitej úrovne uspokojenia potrieb výška mzdy stráca svoj motivačný náboj a aktuálnym sa stáva systém odmeňovania. Zrejme to súvisí aj s tým, že diferencie v mzdách, spôsobené aplikovaným systémom odmeňovania, sa stávajú aj meradlom a ukazovateľom spoločenského hodnotenia zamestnanca (najmä v porovnaní so spolupracovníkmi), čo sa premieta do subjektívneho hodnotenia spravodlivosti alebo nespravodlivosti odmeňovania. Podľa Kollárika sú zamestnanci v tomto smere nespokojní, a čo je zaujímavé, finančne podhodnotení i finančne nadhodnotení zamestnanci vykazujú zhodne vyššiu nespokojnosť v práci než spravodlivo odmeňovaní.
Motivačný program predstavuje rozsiahly komplex dôkladne zvolených aktivít v oblasti prípravy a vytvorenia predpokladov pre zvyšovanie motivácie zamestnancov i riadiacich pracovníkov, pričom tento komplex aktivít je vymedzený časovo, vecne i finančne. Zahŕňa taktiež identifikovanie vhodných prístupov, opatrení a nástrojov efektívneho motivovania v podmienkach podniku. Musí byť prispôsobený podnikovej kultúre, možnostiam podniku, musí spĺňať zásadu individuálneho motivačného prístupu, nie celoplošného pôsobenia motivačných nástrojov.
Tvorbe motivačného programu predchádza analýza motivačných preferencií a motivačných profilov zamestnancov podniku, a to štruktúrovanými rozhovormi a dotazníkmi. Na základe výsledkov sa musia následne určiť najviac preferované individuálne motivačné nástroje podľa starostlivo zvolených skupín zamestnancov a riadiacich pracovníkov. Dobrou pomôckou v tejto oblasti je aplikovanie tzv. zhlukovej analýzy. Zhlukovú analýzu je vhodné používať z dôvodu možnosti vytvárať určité typy motivačných programov pre skupiny zamestnancov a riadiacich pracovníkov s podobným motivačným profilom.
Veľmi dôležitá je skutočnosť, že účinnosť motivačného pôsobenia je odlišná podľa veku, dosiahnutého vzdelania, pohlavia, počtu odpracovaných rokov v podniku, pracovného zaradenia a pod. To znamená, že niektoré motivačné nástroje sú účinnejšie v prípade mladých ľudí, niektoré v prípade ľudí strednej generácie a niektoré v prípade ľudí vyššieho veku. Iné nástroje sú účinnejšie voči zamestnancom s nižším vzdelaním, iné voči zamestnancom s vyšším vzdelaním. Niektoré nástroje považujú za účinnejšie ženy, iné zas muži. Iné nástroje sú účinné voči zamestnancom, ktorí pracujú v podniku krátky čas, iné voči dlhoročným zamestnancom. Iné motivačné nástroje vnímajú ako účinné zamestnanci s prevahou manuálnej práce, iné zamestnanci s prevahou duševnej práce. Naviac, po zohľadnení týchto základných pohľadov je nevyhnutné uvažovať skutočnosť, že motívy ľudí (ich potreby, záujmy a ideály) sa v čase menia. Ako sa fyziologicky, psychologicky a emocionálne vyvíjajú ľudia, tak sa menia motívy ich konania. Preto za skutočne účinný možno považovať iba individuálny motivačný prístup voči zamestnancom a riadiacim pracovníkom. Na základe týchto poznatkov a posúdením možností podniku sa môžu vypracovávať individuálne (diferencované) motivačné programy, ktoré budú pravdepodobne veľmi účinným nástrojom toho, aby zamestnanci a riadiaci pracovníci kvalitnú prácu nielen museli, ale najmä chceli dosahovať."

Poznámka

voš, Práce obsahuje tabulky a schémata o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29325
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse