Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika podniku - výpisky z přednášek

Ekonomika podniku - výpisky z přednášek


Kategorie: Finance, Management, Marketing, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek na téma ekonomika podniku. Text seznamuje s národním hospodářstvím, hospodářskou politikou, i transformací české ekonomiky. Informuje o změnách v sociálním systému v roce 2008. Zabývá se podnikem, jeho druhy a založením. Věnuje se nejen insolvenčnímu zákonu a výrobním činnostem podniku, ale také nákupnímu marketingu a logistice a inovacím. Charakterizuje kapitálový trh, burzovní operace, finanční trh. Popisuje rebranding a zvláštnosti podnikání ve vybraných odvětvích národního hospodářství. Závěr pojednává o financování podniku.

Obsah

1.
Národní hospodářství (NH)
1.1.
Struktura NH
1.2.
Koloběh NH
1.3.
Základní ukazatele pro měření výkonnosti NH
1.3.1.
Hrubý domácí produkt (HDP)
1.4.
Hranice výrobních možností
1.5.
Šedá a černá ekonomika
2.
Hospodářská politika
2.1.
Nástroje hospodářské politiky
2.1.1.
Fiskální politika
2.1.2.
Monetární politika
2.1.3.
Důchodová a cenová politika
2.1.4.
Vnější hospodářská politika
3.
Transformace ekonomiky ČR
3.1.
Nezaměstnanost
3.2.
Zahraničně obchodní bilance
4.
Změny v sociálním systému od 1. ledna 2008
4.1.
U rodičovského příspěvku
4.2.
Pojistné systémy
4.3.
Pomoc v hmotné nouzi
4.4.
Životní a existenční minimum
4.5.
Sociální služby
4.6.
Zaměstnanost
5.
Podnik
5.1.
Cíle podniku
5.2.
Druhy podniků
5.3.
Založení a vznik podniku
5.3.1.
Podnikatelský záměr
5.4.
Krize (úpadek)
5.5.
Sanace podniku
5.6.
Zrušení a zánik podniku
6.
Insolvenční zákon
7.
Výrobní činnost podniku
7.1.
Příprava výroby
7.2.
Plánování výroby
7.3.
Hranice produkčních možností
7.4.
Řízení jakosti výroby
7.5.
Využití výrobní kapacity
7.6.
Bob zvratu
8.
Nákupní marketing a logistika
8.1.
Nákup
8.2.
Marketingové pojetí nákupu
8.2.1.
Informační mix
8.2.2.
Komunikační mix
8.2.3.
Výrobkový mix
8.2.4.
Mix služeb
8.2.5.
Cenový a kontraktační mix
8.2.6.
Logistický a dodávkový mix
8.3.
Nákupní činnosti
8.3.1.
Nákupní role
8.3.2.
Výběr dodavatele
8.3.3.
Řízení zásob
9.
Inovace a jejich význam pro podnik
9.1.
Inovace
9.2.
Druhy inovací
9.3.
Současný pohled na inovace
9.3.1.
Profesor Ing. František Valenta
9.3.2.
Podle D. Druckera - druhy inovací
9.4.
Kvalitativní stránka inovačního procesu
9.5.
Efektivnosti inovací
9.6.
Organizační stránka inovačního procesu
10.
Kapitálový trh a burzovní operace
10.1.
Kapitálový trh
10.1.1.
Akcie
10.1.2.
Podílové listy
10.1.3.
Obligace
10.1.4.
Hypoteční zástavní listy (HZL)
10.1.5.
Deriváty cenných papírů
10.2.
Peněžní trh
10.2.1.
Státní pokladniční poukázky
10.2.2.
Depozitní certifikáty
10.2.3.
Směnky
10.2.4.
Šeky
10.2.5.
Bankovní akcepty
10.3.
Burzovní operace
11.
Finanční trh a bankovnictví
11.1.
Peníze
11.2.
Finanční trh
11.3.
Bankovnictví
11.3.1.
Česká národní banka
11.3.2.
Obchodní banky
11.3.3.
Bankovní služby
12.
Marketing a jeho význam v podniku
12.1.
Marketing
12.2.
Historický vývoj
12.3.
Marketingový mix
12.4.
Segmentace trhu
12.5.
Koncentrace podniků
13.
Nástroje organizační koncentrace
13.
Rebranding
13.1.
Důvody rebrandingu
13.2.
Náklady na rebranding
13.3.
Příklady rebrandingu
14.
Zvláštnosti podnikání v některých odvětvích NH
14.1.
Podniky infrastruktury
14.1.1.
Doprava
14.1.2.
Poštovní a dopravní služby
14.2.
Průmyslové podniky
14.2.1.
Stavebnictví
4.2.2.
Lesnictví
14.2.3.
Zemědělství
14.2.4.
Cestovní ruch
14.2.5.
Bankovnictví
15.
Financování podniku
15.1.
Faktory působící na finanční rozhodování
15.2.
Pravidla pro finanční rozhodování
15.3.
Druhy financování
15.4.
Přístupy k financování pracovního kapitálu
15.5.
Cash flow
15.6.
Optimální kapitálová struktura

Úryvek

"= SOUHRN ČINNOSTÍ HOSPODÁŘSKÉHO CHRAKTERU, KTERÉ SE USKUTEČŇUJÍ NA ÚZEMÍ STÁTU SUBJEKTY PODNIKÁNÍ A OBČANY. NH BY MĚLO USPOKOJOVAT STÁLE ROSTOUCÍ POTŘEBY OBYVATELSTVA, CHRÁNIT A TVOŘIT PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STRUKTURA NH

ODVĚTVÍ
= shrnutí podniků s podobnou výrobou nebo činnostmi, dělí se dále na pododvětví a obory

o výrobní - vznikají hmotné statky a poskytují se věcné služby, patří sem: průmysl, nákladní doprava, zemědělství, stavebnictví, obchod, lesní a vodní hospodářství
o nevýrobní - vznikají nehmotné statky nebo se poskytují osobní služby - školství, kultura, zdravotnictví, obrana a bezpečnost

V národním hospodářství jsou některá odvětví úzce spojena s vývojem hospodářského cyklu:
1) Cyklická odvětví – mají nejlepší výsledky v době expanze a v době recese jejich výkonnost klesá a mají problémy (např. stavebnictví, automobilový průmysl, strojírenství)
2) Neutrální - výroba potravin, alkoholu, tabákových výrobků, léků,…
3) Anticyklická – v době recese zaznamenávají největší tržby (např.: zábavní průmysl, kina, akvaparky, Zoo,…)

SEKTORY
primární - s růstem ekonomické úrovně klesá význam tohoto sektoru, klesá podíl na vytvořeném HDP i počet pracovníků
patří sem: myslivost, dobývání nerost. surovin, lesnictví, zeměď.
sekundární – jeho podíl se s růstem ekonomické úrovně zvyšuje, následuje stagnace, příp.pokles, patří sem zpracovatelský průmysl
terciární – podíl tohoto sektoru stále roste, zahrnuje veškeré služby - banky, pojišťovny, cestovní ruch, hotelnictví
kvartální – věda a výzkum

KOLOBĚH NH
Do koloběhu vstupují tržní subjekty: domácnosti, firmy, vláda, zahraničí. Mezi nimi probíhají jednak reálné toky (toky zboží a služeb, výrobních faktorů) a jednak peněžní toky (toky důchodů a plateb).

Domácnosti - vlastní výrobní faktory (půda, práce, kapitál), které se používají k výrobě statků. Z vlastnictví VF plynou domácnostem příslušné důchody (mzdy, renty, dividendy, nájemné ...). Od vlády mohou dostávat tzv. transferové platby - sociální dávky. Jejich důchody jsou využívány na placení daní, spotřební výdaje a úspory.

Firmy - využívají služby výrobních faktorů k výrobě statků (výrobků a služeb), ty dále poskytují ostatním.
Důchody podniků jsou využity na úhradu nákladů na výrobní faktory a zaplacení daní.

Stát - ovlivňuje trh odstraňováním negativních vlivů, reguluje právní prostředí a poptává výrobní faktory, statky i služby

Zahraniční domácnosti, podniky, vlády odebírají část výrobků od nás a naopak část svých dodávají na náš trh. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 90 stran. Práce obsahuje schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice_produk%C4%8Dn%C3
%ADch_mo%C5%BEnost%C3%AD; http://www.sfinance.c
z/zpravy/finance/151558-proc-cesky-hdp-lame-rekordy-/; http://ekonomie.topsid.com/index.php?war=hodnoceni_narodniho_hospodarstvi; http://studentsawake.bloguje.cz/636315-hranice-produkcnich-moznosti.php; http://www.miras.cz/seminarky/mikroekonomie-02-trhy.php; http://www.lipa.cz/zapis16stino.htm.
Výpisky pro absolutorium oboru Prokurista firmy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18867
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse